Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Opvang en beschermd wonen

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60945

Mut.res.Beschermd wonen en opvang

611

611

0

61217

Bemoeizorg en regie

3.622

3.591

31

61219

Opvang dak- en thuislozen

9.560

9.595

-35

61220

Verslavingsbeleid

1.514

1.506

7

61309

Noodopvang uitgeprocedeerden

370

357

13

61310

Beschermd wonen GGZ

45.630

43.724

1.907

61311

Aanpak huiselijk geweld

2.894

2.525

369

61312

PGB beschermd wonen

8.045

8.611

-566

61314

Kwaliteit en uitvoering

1.260

1.300

-40

Totaal lasten product

73.507

71.821

1.686

Financiële baten per product

60945

Mut.res.Beschermd wonen en opvang

-1.143

-1.143

0

61217

Bemoeizorg en regie

-191

-193

3

61220

Verslavingsbeleid

-662

-662

0

61310

Beschermd wonen GGZ

10

8

1

61313

Eigen bijdragen

-2.800

-2.684

-116

Totaal baten product

-4.786

-4.674

-113

Totaal product

68.720

67.147

1.573

 V

V=voordeel; N=nadeel

Het product Opvang en beschermd wonen sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van  €1.573.000. Ten opzichte van de begroting is de afwijking 2,3%. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:

  • op de decentralisatietaak Wmo beschermd wonen is per saldo een voordeel gerealiseerd van              € 1.184.000 (2,2 %). Dit voordeel is opgebouwd uit de volgende componenten:

- Zorg in Natura (ZIN): voordeel van € 2.073.000;
- Persoonsgebonden budget (PGB): nadeel van € 566.000;
- Eigen bijdragen (CAK): nadeel van € 116.000 door lagere eigen bijdragen;
- Overige- en uitvoeringskosten: nadeel van € 207.000.

Het betreft hier een voorlopig resultaat. De gecontracteerde zorgaanbieders (ZIN) dienen hun productie over het jaar 2017 nog te verantwoorden. Daarnaast baseren we de uitgaven van de PGB vooralsnog op de prognosetool van de SVB; budgethouders met een PGB kunnen nog hun declaraties indienen van hun budget 2017.

  • Op de centrumfunctie (regionaal) Vrouwenopvang en huiselijk geweld hebben we niet alle  Rijksmiddelen hoeven in te zetten; dit leidt tot een voordeel van € 369.000. Dit voordeel dienen we -conform regionale afspraken- toe te voegen aan de bestemmingsreserve Wmo beschermd wonen.
  • Op de overige begrote subsidieposten is er een voordeel gerealiseerd van 26.000 (0,2% van het beschikbare subsidiebudget).

De afwijking op de begrote baten van € 113.000 (nadeel) is voornamelijk veroorzaakt doordat er minder eigen bijdragen van cliënten zijn ontvangen (via het CAK).