Stadsrekening 2017
PCPortal

 

nummer

titel

datum

R2017-001

benoeming lid Rekenkamer

18-1-2017

R2017-002

overzicht uitvoering aanvaarde raadsmoties tot en met 2 november 2016

18-1-2017

R2017-009

suppletie aanvraag bommenregeling

15-2-2017

R2017-014

wijziging benoeming lid AB MARN

8-3-2017

R2017-030

benoeming kamervoorzitter PRM Sanders

29-3-2017

R2017-031

benoeming tweede plaatsvervangend griffier

29-3-2017

R2017-032

advies commissie voor de bezwaarschriften bezwaarschrift van PSP 92 raadsbesluit jaarstukken 2015

29-3-2017

R2017-038

benoeming lid Euregioraad Rijn Waal

12-4-2017

R2017-039

benoeming lid raadscommissie Grondexploitatie Waalsprong en Waalfront

12-4-2017

R2017-040

stadsrekening 2016

18-4-2017

R2017-045

benoeming lid Raadscommissie Grondexploitaties Waalsprong en Waalfront

17-5-2017

R2017-049

tijdelijke ontheffing verhuisplicht wethouders Frings

14-6-2017

R2017-050

zomernota 2017

23-5-2017

R2017-060

wijzigingsverordening Legesverordening 2017

28-6-2017

R2017-062

overzicht uitvoering aanvaarde raadsmoties tot en met 17 mei 2017

5-7-2017

R2017-064

benoeming voorzitter burgerronde M  Mijling

28-6-2017

R2017-071

verzoek opheffing geheimhouding feitenrelaas Slachthuis Hickmann agenda

13-9-2017

R2017-072

vaststellen Financiële verordening art 212 GW

13-9-2017

R2017-079

wijziging Algemene Plaatselijke Verordening APV

13-9-2017

R2017-080

benoeming interim griffier gemeenteraad Nijmegen YA van Delft

13-9-2017

R2017-081

besluit tot toelating gemeenteraadslid De heer RPM Hovens

13-9-2017

R2017-084

verordening onkostenvergoeding en voorzieningen voor raadsleden 2017

27-9-2017

R2017-086

voorstel deelname aan experiment centraal tellen stembiljetten

27-9-2017

R2017-087

stadsbegroting 2018 2021

12-9-2017

R2017-094

benoeming tijdelijk lid Agendacommissie

27-9-2017

R2017-095

benoeming mw Smit lid en dhr De Wit als VZ Raadscommissie Grondexploitaties Waalsprong en Waalfront GREX

27-9-2017

R2017-096

niet inzetten optiejaren voor controle jaarstukken door accountant

27-9-2017

R2017-101

benoeming voorzitter Rekenkamer dhr G Backus

1-11-2017

R2017-102

benoeming dhr Walraven lid Raadscommissie Grondexploitaties Waalsprong en Waalfront GREX

1-11-2017

R2017-103

verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester GEWIJZIGD

1-11-2017

R2017-106

verordening Onkostenvergoedingen en voorzieningen voor wethouders 2017

15-11-2017

R2017-113

nota Slotwijzigingen 2017

20-12-2017

R2017-117

besluit tot toelating gemeenteraadslid de heer JAR Brom

15-11-2017

R2017-118

raadsvoorstel aanbesteding accountant en gunningsleidraad

15-11-2017

R2017-123

verlenging termijn interim griffier

20-12-2017

R2017-124

actualiseren verordening auditcommissie

20-12-2017

R2017-127

legesverordening

20-12-2017

R2017-128

verordening OZB Rioolheffing en Reinigingsheffingen

20-12-2017

R2017-129

overige Heffingen

20-12-2017

R2017-135

besluit tot toelating Gemeenteraadslid mevrouw T Postema

20-12-2017

R2017-136

vaststelling Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2017

20-12-2017

R2017-139

overzicht uitvoering aanvaarde raadsmoties tot en met 31 oktober 2017

31-1-2018

R2017-140

aanbeveling Vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester

13-12-2017