Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 0,1

€ 13,5

€ 0,3

€ 1,9

€ 0,5

€ 1,9

€ 0,4

€ 1,7

Totaal

€ 1,5

€ 24,6

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketingBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Citymarketing en evenementen1.4161.461-45
Culturele ketens13.62113.53685
Cultuureducatie en amateurkunst4.1644.09767
Cultuurhistorie1.7571.909-152
Regionaal Archief1.8901.88010
Talent en kwaliteit1.8221.73885
Totaal lasten programma24.67024.62050
Financiële baten per programma
Citymarketing en evenementen-162-135-27
Culturele ketens-87-870
Cultuureducatie en amateurkunst-7-135
Cultuurhistorie-458-279-179
Regionaal Archief-541-539-2
Talent en kwaliteit-384-42339
Totaal baten programma-1.640-1.475-164
Totaal programma23.03123.145-114N

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

1,3

1,6

€ 0,3

13,5

13,4

€ 0,1

1,3

1,3

€ 0,0

1,4

1,3

€ 0,1

Totaal

23,0

23,1

€ 0,1

Aan het programma  geven we per saldo € 23,0 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de producten Culturele Ketens en Cultuureducatie en Amateurkunst. Op deze producten verantwoorden we onder meer de budgetsubsidies die we verlenen aan de 6 grote culturele instellingen in Nijmegen. Binnen het product Cultuurhistorie is het grootste tekort zichtbaar, namelijk van € 0,3 miljoen. Bij de nota Slotwijzigingen hebben we dit gemeld en aangegeven dit tekort te proberen op te vangen binnen het programma. Dit is gedeeltelijk gelukt, waardoor het totale tekort van het programma op € 0,1 miljoen uitkomt. Ten opzichte van de begroting is er € 0,1 miljoen (0,4%) meer uitgegeven.

We lichten de belangrijkste afwijkingen toe.

Binnen het product Citymarketing en Evenementen is een tekort van € 0,1 miljoen. Dit is met name veroorzaakt door personele kosten voor Evenementen. Dit zijn kosten die van structurele aard zijn, en welke niet zijn opgenomen in de begroting. Hiervoor wordt in 2018 een oplossing gezocht.

Binnen het product Culturele Ketens en Cultuureducatie en amateurkunst is een voordeel van € 0,2 miljoen. Door kritisch en zuinig te zijn, zijn de kosten (met name voor subsidies) lager uitgevallen. Hier is na de zomer van 2017 op gestuurd om het tekort bij Cultuurhistorie te kunnen opvangen binnen het programma.

Binnen het product Cultuurhistorie is het grootste tekort zichtbaar, namelijk € 0,3 miljoen. Dit is met name toe te schrijven aan de externe projecten voor archeologie. Er is een positief resultaat van € 200.000 begroot voor deze projecten (projecten met externe opdrachtgevers). Dit is niet haalbaar gebleken, omdat het aantal grote externe projecten drastisch is afgenomen. Het is nog niet bekend of dit tekort van structurele aard is, dit gaan we onderzoeken.

Het product Talent en Kwaliteit laat een voordeel zien van € 0,1 miljoen. Dit is met name toe te schrijven aan de lagere kosten voor Beeldende kunst (Kunst in de openbare ruimte). In 2017 zijn er meerdere projecten (zoals de Big Bang) doorgeschoven naar 2018, waardoor de kosten in 2017 lager uitkomen.