Stadsrekening 2017
PCPortal

Extra koopavonden

Voor het opvangen van de zomerpiek reisdocumenten organiseerden we in 2017 vijf extra koopavonden. Totaal kwamen 553 klanten op afspraak.

Nieuwe website

De nieuwe website nijmegen.nl is op 2 november 2017 live gegaan en is ingericht op basis van de gemeentelijke producten en diensten die voor de websitebezoekers belangrijk zijn. Er wordt continue gemonitord voor welke producten of diensten de meeste bezoekers naar de website komen. Die zogeheten toptaken krijgen telkens op de homepage de meeste aandacht.

Digitalisering burgerzaken

  • We namen deel aan de landelijke pilot aanvraag  Nederlanderschap. Het is de bedoeling dat deze aanvraag zoveel als mogelijk digitaal gaat verlopen. Deze pilot loopt nog tot in 2018 door.
  • Voor de eerste inschrijving buitenlandse studenten zijn de gegevens geautomatiseerd ingelezen. Het is nu nog niet mogelijk deze aanvraag volledig te digitaliseren.  
  • De digitale verhuisaangifte is in april live gegaan (zowel verhuizingen binnen Nijmegen als mensen die zich in Nijmegen vestigen).
  • De drie processen (eerste inschrijving, hervestiging en brondocumenten) zijn doorgelicht op overbodigheden. Ook is de archivering gedigitaliseerd.

Verkiezingen 2017

De Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart. Van de 141.350 kiesgerechtigden was het opkomstpercentage 78,5%.

Aantallen 2017

Aantallen

2016

2017

Aantal klanten Publieksdienstverlening(burgerzakenproducten)

126.201

134.100

Aantal klanten Publieksdienstverlening (parkeervergunningen)

2.314

1.508

Aantal klanten specialistische vragen burgerzaken

    4.194

4.466

Aantal klanten Register Niet Ingezetenen

    9.693

12.470

Aantal telefonische vragen

234.031

231.623

Aantal huwelijken (exclusief gratis huwelijken)

     596

582

Uittreksels Burgerlijke Stand

    7.739

7.956

Uittreksels Basisregistratie

    9.511

10.315

Naturalisaties

       341

309

Reisdocumenten

  37.070

40.894

Rijbewijzen

  13.755

17.242

Verklaring omtrent gedrag

   4.789

3.633

Toelichting
In het algemeen bezochten meer dan 173.000 inwoners de Stadswinkel. Voornamelijk voor burgerzaken, maar er waren ook bezoekers voor parkeren, het OndernemersPunt, gevonden en verloren voorwerpen en bezoekers met een vraag over inkomensondersteuning.  Op Facebook en Twitter verschenen meer dan 17.000 berichten en vragen over de gemeentelijke dienstverlening. Hiervan waren 6.000 berichten gerelateerd aan de Vierdaagse. Meer dan 230.000 telefoontjes kwamen binnen via 14024. Daarnaast zijn vele vragen die per e-mail of via een brief binnenkomen. Totaal ontvingen we 99 klachten over de dienstverlening burgerzaken. In 2016 waren dit er 91. Ruim 75% gaat over het ervaren van onzorgvuldigheid door de klager (o.a. procesgang, organisatie als geheel, gemis aan informatie, afhandelingstermijn). Deze categorieën vormen jaarlijks de hoofdmoot van de ingekomen klachten.

Verklaring verschillen:

  • Er was een verwachte stijging in de aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen;  
  • Buitenlandse brondocumenten werden extra gecontroleerd. Dit om fraude tegen te gaan;
  • Meer tijdelijke werknemers, met name uit Oost-Europa, vroegen een burgerservicenummer aan in Nijmegen (Register Niet-Ingezetenen). De stijging werd veroorzaakt door een aantrekkende economie en een hoger salaris in Nederland. In Nijmegen kon en kan men snel terecht en dit gegeven trok en trekt ook meer klanten aan;
  • Er komen minder klanten voor een parkeervergunning, omdat de aanvraag ook digitaal kan;
  • De telefonische vragen vertonen een lichte daling;  
  • Binnen de huwelijksceremonie tekent zich een verschuiving af naar een voorkeur voor een korte ceremonie in de Stadswinkel. Het Stadhuis is voor deze korte ceremonie minder populair. In meerderheid ervoeren paren de organisatie rondom huwelijk/partnerschapsregistratie als zeer positief.

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit leverde 821 signalen op, waarvan er 319 nader onderzocht moesten worden.
Uiteindelijk zijn er 28 adressen waar de Basisregistratie Personen in overeenstemming werd gebracht met de werkelijkheid.

Kwaliteitscontroles

Diverse wetten schrijven een kwaliteitscontrole voor op een aantal onderdelen burgerzaken.
1. De Paspoortwet schrijft jaarlijks een zelfevaluatie voor rondom de beveiliging van de reisdocumenten. Met een ruime score van 98% is het resultaat van deze evaluatie goed.
2. Op grond van de Wet basisregistratie personen is iedere gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede de verwerking. Nijmegen scoorde 94,7% .
3. Gemeenten met een RNI loket zijn jaarlijks verplicht een zelfevaluatie uit te voeren. Het resultaat is een voldoende (score 90% tot 95% van de maximaal te behalen score).

De aanbevelingen die zijn gedaan zijn van technische en procesmatige aard.