Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 4,4

€ 5,0

€ 0,3

€ 1,3

Totaal

€ 4,7

€ 6,3

Dienstverlening & burgerzakenBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Burgerzaken5.0065.050-44
Dienstverlening1.3091.29020
Totaal lasten programma6.3156.339-24
Financiële baten per programma
Burgerzaken-4.341-4.43695
Dienstverlening-266-2660
Totaal baten programma-4.607-4.70295
Totaal programma1.7081.63870V

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

1,0

1,0

€ 0,0

0,7

0,6

€ 0,1

Totaal

1,7

1,6

€ 0,1

Aan het programma Dienstverlening & Burgerzaken geven we per saldo € 1,61 miljoen uit. Een deel hiervan gaat naar de producten waar wij geen leges of rijksbijdrage  voor ontvangen en  een deel  gaat naar producten waar we wél leges voor ontvangen, maar waarvan de leges niet kostendekkend zijn.
In 2017 was de kostendekkendheid van de legesproducten van 80%.
Ten opzichte van de begroting is € 70.000 minder (4%) uitgegeven.

Dit voordeel  wordt voornamelijk  veroorzaakt door meer registraties  van Niet Ingezetenen (RNI) waardoor
€ 25.000 meer van het Rijk is ontvangen. Dit voordeel valt dus nog iets hoger uit dan wat we bij de Nota Slotwijzigingen hadden gemeld. En we hebben meer adresonderzoeken in het kader van de landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) gedaan waardoor er € 40.000 meer aan rijksbijdrage is ontvangen.