Stadsrekening 2017
PCPortal

Economische visie
In 2017 kijken we met een tevreden gevoel terug op de geleverde bedrijfsdienstverlening. De accountmanagers hebben veelvuldig contact met bedrijven en ook via het ondernemersloket weten ondernemers ons te vinden. Tegelijkertijd constateren we dat we zorgvuldig, actief maar vooral ook strategisch moeten blijven investeren in de relaties met onze stakeholders. Wat zijn de belangrijke economische ontwikkelingen voor de stad, welke rol hebben onze bedrijven daarin en hoe kunnen we dit vanuit de gemeente zo optimaal mogelijk faciliteren? Niet alleen op individueel bedrijfsniveau, maar ook vanuit strategisch accountmanagement gericht op de economische groei van de stad. De dienstverlening op operationeel niveau is op orde, maar we missen soms een duidelijk gedefinieerde visie en missie waar we gezamenlijk in optrekken en naar toewerken Een belangrijke les in 2017 is dan ook dat we nog meer, beter en zorgvuldiger moeten nadenken over strategische, op de lange termijn gerichte economische missie van onze gemeente en de wijze waarop we daar vanuit economische ontwikkeling gezamenlijke invulling aan geven.

Re-integratie specifieke doelgroepen
In 2017 heeft het WerkBedrijf vanuit de basisdienstverlening weer maatwerk geleverd waardoor het gelukt is om met intensieve begeleiding van de individuele kandidaat een mooi uitstroomresultaat te realiseren. Onze insteek is dan ook om niet voor iedere doelgroep en separate aanpak / plan te ontwikkelen, maar integraal maatwerk te leveren vanuit de reguliere dienstverlening, zodat per kandidaat het meest passende traject doorlopen wordt. Voor statushouders hebben we echter besloten een uitzondering te maken en we constateren dat die aanpak succesvol is geweest en nog steeds is. In 2017 zijn 50 statushouders gestart met een opleiding en nog eens 27 statushouders zijn begeleid richting werk. Vanwege de kwetsbare uitgangssituatie, wat voor een groot deel samenhangt met taalachterstand, willen we voor deze doelgroep blijven werken met een projectaanpak. Ook ten aanzien van jongeren blijven we gericht inzetten op een specifieke aanpak in nauwe samenwerking met onder andere de onderwijsinstellingen in onze regio.

Effectiviteit van re-integratie
Sinds een aantal jaren is de nieuwe instroom in de WSW gestopt en de Wajong aangepast. Ook hebben we een financiële crisis achter de rug die ervoor heeft gezorgd dat een grote groep mensen in een uitkeringssituatie terecht is gekomen en dat het aantal mensen met problematische schulden ook is toegenomen. Verder constateren we de laatste jaren een hogere instroom van statushouders in de uitkering. Aangezien de laatste jaren het Participatiebudget meer dan gehalveerd is kunnen we concluderen dat de doelgroep groter én kwetsbaarder is geworden, terwijl het re-integratiebudget is afgenomen. Dit betekent dat we voortdurend moeten blijven zoeken naar effectieve wijzen van re-integratie. We doen nieuwe ervaringen op door het masterplan terugdringen bijstandstekort uit te voeren, door te experimenteren met de Participatiewet en door parttime werk te stimuleren.