Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 2,5

€ 5,4

€ 1,2

€ 42,7

Totaal

€ 3,8

€ 48,0

Economie en WerkBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Economie5.6475.370277
Werk42.40542.679-273
Totaal lasten programma48.05248.0484
Financiële baten per programma
Economie-2.635-2.524-111
Werk-682-1.247565
Totaal baten programma-3.316-3.771455
Totaal programma44.73644.277458V

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

41,7

41,4

€ 0,3

3,0

2,8

€ 0,2

Totaal

44,7

44,3

€ 0,5

Aan het programma  geven we per saldo € 44,7 miljoen uit. Het grootste deel hiervan (€ 41,7 miljoen) gaat naar het product Werk.

Ten opzichte van de begroting is er € 292.000 (0,7%) minder uitgegeven aan het product Werk. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van € 356.000 die bij de Slotwijziging 2017 in de begroting is opgenomen. Deze middelen zijn in 2017 niet meer ingezet en leiden derhalve tot een vrijval ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere overschrijdingen geweest voor een totaal bedrag van € 63.000.

Ten opzichte van de begroting is er € 166.000 (6%) minder uitgegeven aan het product Economie. Dit voordeel komt voornamelijk door het vrijvallen van budget voor de Economische Innovatie Agenda. 2017 was het laatste jaar van de looptijd van de provinciale subsidie hiervoor. Door een bijdrage van het Ontwikkelingsbedrijf van € 450.000 in 2015 valt dit bedrag nu vrij. We verwachten de bestedingseis van € 2 miljoen over de periode 2015-2017 te halen. In het voorjaar 2018 volgt de eindverantwoording en -afrekening. Verder zijn de uitgaven voor de transformatieaanpak binnenstad in 2017 € 80.000 lager dan begroot. We verwachten deze uitgaven in 2018 alsnog te doen en komen hier in de loop van 2018 op terug. Daarnaast hebben we in 2017 extra uitgaven gedaan voor onder andere de feestverlichting in de stad, de inzet van subsidieadviseurs en de bijdrage aan het Rijk van Nijmegen@.