Stadsrekening 2017
PCPortal

In 2017 is de markt voor woningbouw sterk aangetrokken. Het tempo waarin dit heeft plaats gevonden is hoger geweest dan verwacht.
Dit is positief voor de afzet van kavels van woningen in onze gebiedsontwikkeling. De sterke marktontwikkeling betekent ook dat de bouwkosten stijgen. Dit kan een drukkend effect gaan hebben op de grondprijzen. De in 2017 gerealiseerde grondprijzen passen binnen de uitgangspunten van de planexploitaties.