Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 26,0

€ 24,7

€ 87,5

€ 88,8

Totaal

€ 113,4

€ 113,5

GrondbeleidBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Instrumenten grondbeleid3.67524.701-21.026
Planexploitaties115.39988.77326.626
Totaal lasten programma119.074113.4745.600
Financiële baten per programma
Instrumenten grondbeleid-3.629-25.95322.324
Planexploitaties-114.099-87.470-26.628
Totaal baten programma-117.727-113.423-4.304
Totaal programma1.347511.296V

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

1,3

1,3

€ 0,0

Totaal

1,3

0,1

€ 1,3

Het resultaat van de planexploitaties is hieronder samengevat, voor wat betreft de grootste toevoegingen/onttrekkingen.
Het positieve saldo van de herzieningen bedraagt € 17,8 miljoen. Een deel van dit resultaat is in de zomernota 2017 reeds benoemd. Het overige deel is via het VGP 2018 gemeld. Met de begrotingswijziging bij het VGP 2018  worden de voorzieningen grondexploitaties en saldireserve hierop aangepast.
De belangrijkste mutaties worden veroorzaakt door:

1.   Compaq
In verband met de verlaging van de rekenrente en de aanpassing van de fasering is het tekort op eindwaarde afgenomen, de voorziening kan hierdoor naar beneden bijgesteld worden met € 1,8 miljoen.

2.   Waalsprong
De totale afname van de voorziening voor het tekort bedraagt € 13,2 miljoen. Deze afname is een resultante van verschillende plussen en minnen, waaronder de verlaging van de rekenrente, indexering van kosten en opbrengsten, actualisatie woningbouwprogramma's, parkachtige inrichting Ressen fase 2 en geactualiseerde berekeningen voor activering riolering en hemelwaterafvoer.

3.   Bijsterhuizen
in 2017 is een winstuitkering ontvangen van € 3,5 miljoen.

Daarnaast is er per saldo een bedrag van ruim € 3,3 miljoen (Nota Slotwijzigingen € 3,2 miljoen) aan de saldireserve toegevoegd door verkoop Julianaplein, afwikkeling Waalfront.

Vanuit de opschoning en overdracht van de portefeuille strategische gronden is cf. Raadsbesluit een bedrag van € 0,6 miljoen afgeboekt.

Tussentijdse winstname
Op grond van een op 14 maart 2018 uitgebrachte notitie van de commissie BBV moeten we tussentijdse winsten nemen. Toepassen van dit voorschrift betekent dat we een tussentijdse winst van € 1,2 miljoen genomen hebben. Dit is informatie na het opstellen van het VGP en geeft op dit programma nu een resultaat van €  1,2 miljoen.

Samenvatting risico's

Ten opzichte van de Stadsbegroting 2018-2021 is het risico Waalsprong afgenomen tot in totaal € 48,8 miljoen (vooral vanwege De Grift en Ressen). De overige risico’s binnen Waalsprong zijn ook iets afgenomen. Hoofdoorzaak van deze afname is gelegen in het vervallen van de compensatieplicht bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen op basis van de Regionale Programmering Werklocaties. Het risico Waalfront is nu in zijn geheel gepresenteerd onder Waalfront waar dit voorheen deels onder overige projecten was opgenomen. Per saldo is er geen wijziging van het risico Waalfront.
Het totale risicoprofiel van het programma Grondbeleid is daarmee afgenomen t.o.v. de Stadsbegroting 2018-2021 van € 74,1 miljoen  naar € 66,7 miljoen.

Voor een nadere toelichting op de risico’s wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Het programma grondbeleid product planexploitaties(het product instrumenten grondbeleid bevat de mutaties op de reserve) heeft ruim € 88 miljoen gekost (saldoneutraal). Van dit bedrag gaat bijna 50% naar het product Waalsprong.
Ten opzichte van de begroting is er € 27 miljoen minder uitgegeven aan dit programma.
Deze onderschrijding komt door een verschuiving van kosten geraamd in 2017 naar 2018 binnen de producten Stadscentrum en maatschappelijk vastgoed en een verschuiving van opbrengsten geraamd in 2017 naar 2018 binnen het product Waalsprong. Dit heeft geen effecten voor het jaarresultaat omdat er een relatie is met de opbrengsten resp. kosten via onze Onderhanden Werk-positie.