Stadsrekening 2017
PCPortal

Experimenteren met de Participatiewet

We zijn in 2017 begonnen met een proef met de bijstand. Deelnemers mogen meer bijverdienen, en krijgen meer keuzevrijheid bij het vinden van werk. Eén groep wordt helemaal los gelaten, een andere krijgt intensieve begeleiding, gericht op wat de mensen zelf nodig denken te hebben. Door middel van een wetenschappelijk onderzoek kijken we of er effecten zijn op de mate waarin mensen uitstromen naar werk (ook in deeltijd of ondernemerschap), op het gebied van participatie (zoals vrijwilligerswerk), gezondheid (doktersbezoek, stress), welzijn, schulden en nog veel meer. Door het analyseren van deze proef hopen we op de langere termijn beter beleid te kunnen maken en meer mensen uit te laten stromen uit de bijstand.

De Meedoenregeling: participatie van volwassenen door sport en cultuur

In het najaar van 2016 hebben we de “Meedoen-regeling” ingevoerd voor een periode van één jaar. Door middel van deze regeling was het mogelijk voor mensen met een laag inkomen een bijdrage van maximaal € 150,- te ontvangen om te sporten, een cursus te volgen of een culturele activiteit te doen. Onze ambitie was om dit keer een zo breed mogelijk aanbod te creëren.  Met meer dan honderd verschillende aanbieders is deze ambitie verwezenlijkt. In totaal hebben er van oktober 2016 tot oktober 2017 2.971 mensen gebruik gemaakt van de regeling.

Daling bijstandsbestand

We constateren dat ons bijstandsbestand sinds juni 2017 daalt. In mei 2017 hadden we 8.033 uitkeringsgerechtigden, eind december 2017 was dit gedaald tot 7.754. Aan de hand van een nieuw naleving- en handhavingsbeleidsplan hebben we ingezet op het beperken van de instroom door een zorgvuldige beoordeling van aanvragen aan de poort en het voorkomen en beperken van fraude door mensen die recht hebben op bijstand duidelijke informatie te geven over hun rechten en plichten. Zo is er een advieslijn ingericht waar mensen terecht kunnen met vragen over de uitkering en is er regelmatig informatie verstrekt via de nieuwsbrief. Ook met het Masterplan terugdringen bijstandstekort hebben we volop ingezet op maatregelen om de uitstroom in de bijstand te bevorderen.

We zien dat de daling van het bestand in belangrijke mate wordt veroorzaakt door uitstroom naar werk en door handhaving. Ondanks dat de bijstandsontwikkeling uiteraard ook sterk afhankelijk is van landelijk beleid, de economische ontwikkelingen en andere factoren zoals  de instroom van statushouders blijken de genomen maatregelen hun vruchten af te werpen. Met de daling van ons bestand hebben we onze ambitie om het aantal Nijmegenaren dat een beroep moet doen op de Participatiewet en aanverwante regelingen in 2017 te beperken bereikt.

Snelle en toegankelijke hulp bij financiële problematiek

We constateren helaas dat het aantal mensen met (problematische) schulden de laatste jaren is opgelopen in Nederland en ook specifiek in Nijmegen. We zien dit ook terug in het aantal aanvragen voor stabilisatietrajecten, postadressen, voorzieningenchecks (Formulierenbrigade) en bewindvoeringstrajecten (dit laatste betreft geen gemeentelijke of gesubsidieerde voorziening, maar vergoeden we wel via de bijzondere bijstand). We hebben in 2017 naast en in nauwe samenhang met onze reguliere aanpak een aantal interventies gepleegd om de ondersteuning bij financiële problemen sneller en effectiever te organiseren.

Zo zijn we gestart met een financiële expert in twee wijken (Dukenburg en Nieuw-west), waar dicht op de STIPS en de Sociaal Wijkteams Bindkracht10 en Bureau Schuldhulpverlening samen in de wijk klanten direct oppakken en verder helpen. Wat centraal staat is dat de klant zo snel en zo passend mogelijk geholpen wordt. De eerste resultaten zijn hoopgevend: de expertfunctie zorgt voor betere samenwerking tussen partijen in de keten en voor betere vindbaarheid en toegankelijkheid dichtbij mensen.

Ook hebben we gevolg gegeven aan het project Vroegsignalering. Bij een betalingsachterstand bij twee van de deelnemende partijen (Vitens, NUON, VGZ, CZ, de gemeente en de woningcorporaties) gaat een medewerker van Bureau Schuldhulpverlening actief langs de deur om ondersteuning aan te bieden en zodoende problematische schuldensituaties te voorkomen. Gedurende de periode van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017 zijn er in totaal 636 matches geweest. In 337 gevallen is het gelukt om in contact te komen met de klant. In 215 gevallen heeft dit geleid tot verdere ondersteuning / dienstverlening.

Bij Bindkracht 10 zijn in 2017 527 stabilisatietrajecten ingezet, 1.228 Voorzieningenchecks, 217 trajecten bij de Papierwinkel en 122 coachingstrajecten in het kader van het project F!X budgetbeheer. Bij Bureau Schuldhulpverlening zijn 550 aanvragen ingediend in 2017. In 391 gevallen heeft dit geleid tot een intake. Ten slotte worden veel mensen met financiële problemen geholpen door bewindvoerders, begeleiders van zorginstellingen, vrijwilligers, het FIBON, Humanitas of Schuldwegwijzer.