Stadsrekening 2017
PCPortal

Toename gebruik armoederegelingen
We constateren dat de economie weliswaar aantrekt, maar dat het aantal mensen dat in armoede leeft nog steeds erg hoog is. Dat zien we ook terug in het aantal klanten voor de CAZ, bijzondere bijstand en de Individuele Inkomenstoeslag (iit). We verwachten dat deze trend niet direct zal veranderen en dat is waarom maatregelen noodzakelijk zijn. Ten aanzien van de iit geldt dat klanten na 3 jaren leven op bijstandsniveau pas in aanmerking komen, waardoor er sowieso sprake is van een naijleffect. Ten aanzien van de kosten voor bewindvoering constateren we dat we tot nu toe bijna geen sturingsmogelijkheid hebben (als de rechter toekent dienen wij te betalen), maar dat het regeerakkoord een passage bevat waarin staat dat de gemeente in de toekomst 'adviesrecht' krijgt. Met betrekking tot de CAZ zijn we verplicht om voortaan een aanbesteding te doorlopen om te komen tot de betreffende gecontracteerde verzekeraars.

Rust op financiën centraal
We constateren dat begeleiding, coaching, scholing, re-integratie, zorg en ondersteuning vaak niet of minder effectief is als de persoon veel zorgen en stress ervaart met betrekking tot zijn of haar financiële situatie. We willen de financiële dienstverlening door de keten dan ook meer in de wijken, dichtbij de STIPS en Sociaal Wijkteams positioneren, vroegtijdig signaleren en actief ingrijpen, zodat personen meer rust en stabiliteit in hun leven krijgen, waardoor het zetten van andere steppen ook effectiever is.

Lobby BUIG
We hebben in 2017 gezien dat het BUIG-verdeelmodel nog steeds bijzonder ongunstig uitpakt voor de gemeente Nijmegen. Waar we een paar jaren geleden nog voordeelgemeente waren is ons budget van 2017 op 2018 wederom met zo'n € 4 miljoen gedaald. Ook na navraag heeft het ministerie aangegeven niet te kunnen uitleggen waar die daling van het budget aan te wijten is. We blijven desalniettemin volop inzetten op de lobby. We nemen deel aan de vaste begeleidingscommissie van het Ministerie en kaarten de BUIG-problematiek aan waar we kunnen, bijvoorbeeld in G32 verband. Het gaat niet enkel om de verdeelsleutel, maar om het ook aantoonbaar tekortschietende macrobudget BUIG.