Stadsrekening 2017
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Algemeen

Beperken groei aantal bijstandsgerechtigden

-

+

+

Tekortkomingen in rechtmatigheid uitkeringsverstrekking

1%

1%

1%

Bereikte huishoudens met een laag inkomen

86%

80%

92%

Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening

1.310

1.200

1.199

Toelichting
Beperken groei aantal bijstandsgerechtigden
Voor het eerst sinds 2008 zien we een daling van ons bijstandsbestand. In 2017 daalde ons bestand van 7.207 bijstandsdossiers naar 7.103 (aantallen exclusief IOAZ/ IOAW en BBZ). Daling van het bestand wordt in belangrijke mate veroorzaakt door uitstroom naar werk en handhaving.  Het doel is om het beter te doen dan het landelijk gemiddelde. De daling in Nijmegen komt uit op 1,4%. Landelijk is er ook een afname te zien. De definitieve cijfers zijn nog niet bekend maar de cijfers van een aantal grote gemeenten waarmee wij ons benchmarken wel. De gemiddelde daling daar is 1,6%. We komen daar dan ook dichtbij in de buurt. De instroom in de bijstand was in 2017 redelijk stabiel. De eerste helft van 2017 blijft de uitstroom nog achter bij de instroom maar vanaf juni zien we een keerpunt en neemt de uitstroom toe. In totaal zijn ongeveer 868 personen volledig uitgestroomd naar werk. Dat is meer dan  de doelstelling van 750.

Tekortkomingen in rechtmatigheid uitkeringsverstrekking
We beschikken ten tijde van schrijven nog niet over een verklaring van de accountant (PWC) over verantwoordingsjaar 2017. PWC heeft onlangs wel de interim-controle uitgevoerd waarbij geen zaken naar voren zijn gekomen die aanleiding geven om uit te gaan van overschrijding van de toegestane 1% foutmarge.

Percentage bereikte huishoudens met een laag inkomen

Aantal unieke personen per inkomensvoorziening

2015

2016

2017

Cultuurbijdrage Kinderfonds

          1.104

      1.256

1.556

Sportbijdrage Kinderfonds

         1.864

      2.008

2.110

Ouderbijdrage Kinderfonds

          1.774

      2.047

2.103

Totaal aantal unieke kinderen in Kinderfonds

2.858

2.980

3.239

Individuele Inkomenstoeslag

4.003

3.350

4.202

Individuele Studietoeslag

22

56

100

Unieke personen met overige bijzondere bijstand

6.380

6.319

6.752

Unieke deelnemers CAZ

9.279

10.653

11.125

Totaal aantal unieke volwassenen met inkomensvoorziening

13.136

14.145

15.106

Totaal aantal unieke personen met inkomensvoorziening

15.994

17.125

18.345

Aantal inwoners met inkomen tot 110%

19.600

20.000

20.000

Bereikte unieke personen als %110% bijstandsnorm

82%

86%

92%

In 2017 hebben we 92% van de huishoudens met een laag inkomen tot 110% van de bijstandsnorm bereikt. Dit is 6% meer ten opzichte van het jaar daarvoor. We zien de stijging van het bereik in alle regelingen terug. Nieuwe cijfers van het CBS over het aantal inwoners met een inkomen tot 110% zijn nog niet gepubliceerd. Wel heeft het CBS recent andere cijfers gepubliceerd waaruit opgemaakt kan worden dat het aantal huishoudens met een laag inkomen daalt. Het aantal huishoudens met een langdurig laag inkomen daarentegen neemt wel toe. We gaan in de berekening daarom net als in 2016 uit van 20.000 inwoners met een laag inkomen.

Naast de mogelijkheden voor inkomensondersteuning via de bijzondere bijstand bereiken we een groot aantal mensen middels de subsidies die we verstrekken aan de Voedselbank en de Kledingbank en de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Tot slot wijst de Formulierenbrigade van het Inter-lokaal op een pro-actieve wijze mensen  op hun rechten door middel van het uitvoeren van voorzieningenchecks en door het bieden van financieel advies. Niet-gebruik van regelingen en voorzieningen wordt op deze wijze opgespoord en teruggedrongen. Mensen leren zo veel als mogelijk zelf de regeling en voorziening aan te vragen.

Toelichting tabel: Bij het lezen van het percentage bereikte unieke personen als percentage van 110% van de bijstandsnorm moet men rekening houden dat niet alle regelingen tot 110% gaan. Zo gelden bij de regelingen vanuit het Kinderfonds 120% en 130% en bij de CAZ 130%.

Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening
Het aantal van 1.199 betreft een optelsom van het aantal aanmeldingen bij Bureau Schuldhulpverlening (gemeente), het aantal stabilisatietrajecten dat is ingezet door Bindkracht10 en het aantal trajecten dat is ingezet in het kader van het project F!X budgetcoaching- en beheer (samenwerking tussen Bureau Schuldhulpverlening en Bindkracht10). De verstrekte Postadressen, de trajecten in het kader van Just, Op Jezelf, de Papierwinkel, de huisbezoeken in het kader van het project Vroegsignalering, de bereikte personen in het kader van preventie (zoals adviesgesprekken op het ROC) en alle aanmeldingen bij partijen als het FIBON, Humanitas en Schuldwegwijzer zijn in deze optelsom niet opgenomen.