Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 3,6

€ 22,3

€ 108,7

€ 123,8

Totaal

€ 112,3

€ 146,1

Inkomen & ArmoedebestrijdingBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Armoedebestrijding21.69322.273-580
Inkomen120.644123.820-3.175
Totaal lasten programma142.337146.093-3.755
Financiële baten per programma
Armoedebestrijding-3.177-3.600423
Inkomen-105.745-108.6772.932
Totaal baten programma-108.922-112.2773.355
Totaal programma33.41533.815-400N

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

14,9

15,1

€ 0,2

18,5

18,7

€ 0,2

Totaal

33,4

33,8

€ 0,4

Aan het programma  geven we per saldo € 33,8 miljoen uit. Het aandeel van het product Armoedebestrijding hierin is 55% en het aandeel van het product Inkomen is 45%. Ten opzichte van de begroting is er € 0,4 miljoen (1,2%) meer uitgegeven.

Binnen het product Armoedebestrijding wordt het nadeel van € 0,2 miljoen veroorzaakt door een negatief resultaat op bijzondere bijstand van € 0,3 miljoen en een positief resultaat op de uitvoering en baten van schuldhulpverlening van € 0,2 miljoen. Het tekort op bijzondere bijstand komt door onverwacht hogere uitgaven voor individuele inkomenstoeslag (€ 0,2 mln.) en de uitbetaling van bewindvoeringskosten als gevolg van het verlies van de rechtszaak tegen het hogere bewindvoeringstarief (€ 0,1 mln.).

Het product Inkomen laat een nadeel zien van € 0,2 miljoen.
Vanwege een positieve bijstelling van het macrobudget BUIG in 2017 is besloten om geen gebruik te maken van de intertemporele tegemoetkoming van € 1 miljoen. Deze regeling betreft een voorschot op het macrobudget vanwege de verhoogde instroom van statushouders. Dit voorschot zou dan vanaf 2018 in 8 jaar tijd moeten worden terugbetaald. Bij het vaststellen van het "Masterplan terugdringen bijstandstekort" is er budget beschikbaar gesteld voor quick-wins.  In de nota slotwijziging is aangegeven dat de uitgaven in het kader van het Masterplan een projectmatig karakter hebben en over jaargrenzen heen gaat. Dit leidt in 2017 tot een eenmalig voordeel van € 0,5 miljoen. Daarnaast is er € 0,2 miljoen minder verstrekt aan loonkostensubsidies.

In de financiële cijfers is rekening gehouden met een aanvraag voor de vangnetregeling BUIG van ruim € 4,6 miljoen.