Stadsrekening 2017
PCPortal

Nieuwe uitdagingen voor het mobiliteitsbeleid

In de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar uit 2011 is het concept van de doorstroomroute S100 via de Oversteek geïntroduceerd. Daarmee ontstond de mogelijkheid om het doorgaande verkeer door de stad drastisch te verminderen, met de mogelijkheid om binnen het S100-gebied meer prioriteit te geven aan fiets en openbaar vervoer. Dit was de onderbouwing voor een aantal genomen maatregelen, zoals de realisatie van een breder fietspad op de Graafsebrug ten koste van een rijstrook voor het autoverkeer. Een dergelijke ingrijpende maatregel leidt tot weerstand mede omdat het onderdeel uitmakt van een groter complexer bereikbaarheidsverhaal. Bij beleid dat zeven jaar oud is, is dat soms lastig, zeker omdat het beleid is geschreven toen de Oversteek nog gebouwd moest worden. Daarnaast is het denken over mobiliteit sindsdien gewijzigd met meer nadruk op beter benutten en gedragsverandering. Voorts zijn er nieuwe technologische ontwikkelingen en worden deelsystemen steeds vaker gemeengoed. Daarom is ervoor gekozen om met een eerste inspiratieavond eind 2017 de kansen voor mobiliteit in Nijmegen te bepalen. Die inspiratie zal als input dienen voor een bredere discussie oevr mobiliteit als onderdeel van de Omgevingsvisie. Dat biedt ons de kans om een geactualiseerd ‘groot verhaal’ te ontwikkelen dat kan dienen voor de samenhang en onderbouwing van maatregelen en het aanvragen van subsidies.

Gebiedsgewijze integrale aanpak loont

Mobiliteit is geen doel op zich maar een middel om Nijmegen een aantrekkelijke, duurzame en (economisch) bereikbare stad te laten zijn. Mobiliteitsprojecten moeten daarom in zo een breed mogelijk kader geplaatst worden. Ook op landelijk, provinciaal en regionaal niveau is deze tendens zichtbaar; dit komt ook tot uiting in de programmering van de projecten in de regio, zoals bij de Gebiedsagenda van Gelderland en de programmering van Slim op Weg. De nieuwe omgevingsvisie kan voor de gemeente daartoe als doelmatig integraal afwegingskader dienen. Op projectniveau blijkt een dergelijke aanpak ook goed te werken, waarbij voor elk project maatwerk nodig is; zo vraagt de  herinrichting van de Daalseweg een heel andere aanpak dan de verkenning van de Dorpensingel in de Waalsprong.