Stadsrekening 2017
PCPortal

Nijmegen is Onderwijsstad

Nijmegen is uitgeroepen tot Onderwijsstad schooljaar 2017/2018 en mocht in oktober 2017 de Nationale Onderwijsweek organiseren met als thema Gelijke Kansen. In deze week zijn samen met het onderwijs allerlei activiteiten georganiseerd voor leerlingen, docenten, ouders, schoolleiders en andere geïnteresseerden. Naast gelijke kansen in het onderwijs, was er met name veel aandacht voor het centraal stellen van de leerling en innovaties in het onderwijs.

Ieder talent telt in Nijmegen

Nijmegen werkt samen met het onderwijs aan innovatie van onderop. Via de innovatieagenda en het project ‘Ieder Talent Telt’ brengen jongeren zelf verandering en verfrissing in het onderwijs.
Onder andere het Huiskamerfestival tijdens de Nationale Onderwijsweek was een doorslaand succes en laat zien dat Nijmegen voorop loopt in de laatste trends & ontwikkelingen op onderwijsgebied.
De gemeente is mede-initiatiefnemer van de Kinderraad, waarbij kinderparticipatie en burgerschap centraal staan. In 2017 hebben 13 basisscholen meegedaan aan de Kinderraadsvergaderingen en hebben wij de door de kinderen zelfbedachte plannen ter verbetering van de wijk samen met hen uitgevoerd.
Tevens initiëren we het onderzoek schakeljaar waarin we de overstap van voortgezet onderwijs naar vervolg onderwijs onder het licht houden. Medio 2018 kunnen we met de resultaten van het onderzoek samen met het onderwijs een verbeterslag aanbrengen.

Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie verbetert

Als uitwerking van ons beleidskader Opvang en Onderwijs ‘Zoveel kinderen, zoveel kansen’, gaan we per 1 augustus 2018 het ontwikkelaanbod voor peuters verruimen, het bereik vergroten en de (hoge) kwaliteit over alle wijken uitrollen. Om dit te kunnen realiseren, hebben we in 2017 de financiering van het peuteraanbod voor 2- tot 4-jarigen gewijzigd door op alle peuteropvang over tot gaan tot een kindgebonden financiering, door hetzelfde (hoge) kwaliteitskader te stellen en door een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor alle ouders mogelijk te maken. Kinderen met een (dreigende) taal- en of ontwikkelachterstand krijgen extra (gratis) dagdelen.
Met ingang van schooljaar 2017/2018 hebben we op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) al drie startgroepen gerealiseerd en werken we met het concept VVE Plus aan een nog verdere versterking van de kwaliteit van het aanbod over de gehele stad. Ook hebben we Passende Kinderopvang, in nauwe samenwerking met het programma Jeugd, in alle stadsdelen mogelijk gemaakt. Daarmee blijft Nijmegen op landelijk niveau koploper en volgens de Onderwijsinspectie zelfs een ‘voorbeeld voor andere gemeenten’, bijvoorbeeld op de doorgaande lijn tussen voorschool en basisschool, bereikte resultaten, aansluiting preventie jeugdzorgketen en gemeentelijke coördinatie.

Onderwijs sluit aan op jeugdhulp, zorg en welzijn

De afgelopen periode is er, samen met onderwijs-, jeugdhulp-, opvang- en zorgpartijen, intensief gewerkt aan het opstellen van de convenanten verbinding onderwijs, jeugdhulp en zorg. Aanleiding van deze convenanten zijn de uitkomsten van de maatschappelijke Business Cases, waaruit blijkt dat preventief werken loont. Daarnaast geven de convenanten uitvoering aan de doelen uit de ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp. Hierin hebben de samenwerkingsverbanden en gemeenten in onze regio afgesproken om een visie te ontwikkelen en bijpassende afspraken te maken over een passend en dekkend aanbod van onderwijs, jeugdhulp en zorg en de bijbehorende toeleiding en verbindingen. Deze convenanten zijn hiervan het resultaat.

De convenanten focussen op preventie en hulpverlening op scholen en het intensief samenwerken en kennis uitwisselen op de werkvloer. De beschikbaarheid van tweedelijnshulpverlening op basisscholen en speciaal onderwijs is hier een voorbeeld van. Hierin is extra aandacht uitgegaan naar cultuursensitief werken en gezinnen met een migratieachtergrond. In het primair onderwijs en kinderopvang is de samenwerking op wijkniveau, waarbij dit bij het voortgezet onderwijs op schoolniveau plaatsvindt. Met behulp van gezamenlijke professionalisering en informele ontmoeting op de werkvloer tussen professionals beogen de partijen ervaringen van handelingsverlegenheid terug te dringen. Daarnaast zullen er pilots worden gestart om met betrokken partijen op een evidenced based methodiek verzuim vroegtijdig te signaleren en terug te dringen. Ook zijn vanuit de thuiszitterspreventie de reeds ingezette actietafels, gericht op thema’s of casuïstiek, belegd in de convenanten. Deze vonden al keten breed plaats, maar krijgen met de convenanten nu ook een grondslag. Daarnaast is in het convenant vastgelegd dat er een plan van aanpak komt voor het verbeteren van de aansluiting op de bestaande ondersteuningsstructuur op school, jeugdhulp en zorg en worden er concrete afspraken gemaakt over doorzettingsmacht.
Bij het inkopen van jeugdhulp wordt onderwijs tijdig geconsulteerd en worden er gezamenlijke afspraken gemaakt om te komen tot onderwijs-zorgarrangementen.

In de convenanten zijn de keten brede uitdagingen en ambities op het gebied van onderwijs jeugdhulp en zorg vastgelegd en in de uitvoeringsagenda vertaald naar concrete  actiepunten. De komende periode wordt hier nader uitvoering aan gegeven. De convenanten zijn in de onderwijsweek ondertekend door alle betrokken bestuurders.

Maartenschool
Naar aanleiding van signalen van bezorgde ouders over de continuïteit van de zorgverlening  op de St. Maartenschool hebben wij de regie genomen om met alle betrokken partijen in overleg te gaan over de continuïteit van de zorg in onderwijstijd in het schooljaar 2017/2018  en over een plan van aanpak voor de toekomst van de St. Maartenschool.  Het schoolbestuur PuntSpeciaal is en blijft  verantwoordelijk voor de exploitatie van het onderwijs en het plan van aanpak voor de zorg/ondersteuning op deze school, niet de gemeente. Maar in verband met de ingewikkelde financiering van de zorg op dit soort scholen (zoals erkend in het regeerakkoord  van Rutte 3), werken we samen met de betrokken regiogemeenten, samenwerkingsverband Stromenland en de Ministeries van OCW en VWS aan een oplossing.
Het gaat om een school voor speciaal onderwijs met veel leerlingen met meervoudige beperkingen, daarom werken de programma’s Onderwijs en Zorg & Welzijn intensief samen. Zorg & Welzijn heeft de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van de voorzieningen op basis van de Jeugdwet en WMO.

Pontem College: onderwijs aan nieuwkomers
Na eerder dienst te hebben gedaan als Heumensoordschool, waarbij in samenwerking met de Scholengroep Rijk van Nijmegen, Conexus en de regiogemeenten onderwijs is verzorgd voor vluchtelingenkinderen PO en VO zonder en mét verblijfsstatus, is het gebouw aan de Streekweg in 2017 gehandhaafd voor het VO als ISK-locatie  voor nieuwkomers uit Nijmegen en de veelal omliggende gemeenten. Hoewel de ontwikkeling van het aantal nieuwkomers en daarmee schoolgaande kinderen uiterst onzeker is, betreft het een belangrijke voorziening voor deze kwetsbare groep. De locatie aan de Streekweg is te groot voor de huidige invulling, echter een andere locatie is niet direct voorhanden. In december 2017 heeft de gemeente Nijmegen bij het COA een aanvraag ingediend voor financiering van deze functie.  

Summerschool
In de zomervakantie van 2017 is voor het eerst een zomercampus georganiseerd voor nieuwkomers-leerlingen van het Pontem college( ISK). Bijna 100 leerlingen tussen 12 en 18 jaar hebben op vrijwillige basis deelgenomen aan de activiteiten in de periode van 7 tot 24 augustus.
De leerlingen krijgen in de ochtend regulier onderwijs, daardoor verhogen zij hun niveau voor kernvakken Nederlands en rekenen. Daarnaast ontwikkelen ze vaardigheden als samenwerken, onderzoeken en creatief denken en handelen. In het middagdeel krijgen de leerlingen een sport en cultuurprogramma en kunnen zij Nijmegen beter leren kennen, gericht integratie en sociale cohesie.
Dit aanbod valt buiten de reguliere bekostiging van het onderwijs. De Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft
fondsen geworven bij de bedrijven en gemeenten voor de bekostiging van dit initiatief. Wij hebben een bijdrage verleend omdat jongeren – alleenstaand of uit gezinnen die tijdens de zomer niet op vakantie (kunnen) gaan- zich hierdoor sneller kunnen voorbereiden op een overgang naar het reguliere (vervolg)onderwijs en op de integratie in de Nederlandse samenleving.

Volwasseneducatie is aanbesteed

Om je zaken in Nederland voor elkaar te krijgen, wordt van mensen een bepaald taalniveau verwacht. Gecombineerd met de verdergaande digitalisering van dienstverlening komen mensen zonder deze vaardigheden in de knel. Het indienen van een uitkeringsaanvraag, regelen van bankzaken, brieven van overheidsinstanties, inloggen op websites, het behalen van certificaten voor je werk, ze lijken eenvoudig, maar zijn ontzettend lastig wanneer je laaggeletterd, de Nederlandse taal onvoldoende machtig, of niet digitaal vaardig bent. Met de inzet van middelen ten behoeve van volwasseneneducatie, willen we conform de wettelijke taak onze inwoners de kans bieden deze vaardigheden te vergroten.
Tot 2015 waren we volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs verplicht de rijksmiddelen die we voor dit doel ontvangen in te zetten bij ROC Nijmegen. Door een wetswijziging is deze verplichting vervallen. Om die reden is in 2017 een contract gesloten met het ROC om educatietrajecten vanaf 2018 te verzorgen. Dit contract met alle bijhorende afspraken vloeit voort uit een Europese aanbestedingsprocedure.
Al enkele jaren is er extra aandacht voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Daartoe hebben we in 2014 een regionaal bondgenootschap laaggeletterdheid opgezet. Deze activiteiten zetten we onverminderd voort. Het afgelopen jaar is met de bondgenoten gekeken hoe dit bondgenootschap de komende jaren verder gaat en met elkaar samenwerkt.

Vernieuwing van de onderwijsgebouwen

In 2017 zijn er opnieuw mooie resultaten geboekt in de renovatie en nieuwbouw van scholen: al deze resultaten zijn in beeld gebracht in de derde monitor Doordecentralisatie overeenkomst, welke in het eerste kwartaal van 2017 is afgerond. Het Karel de Grote College heeft het voormalige pand van BS Meander aan de Prins Bernhardstraat aangekocht en in gebruik genomen. Op haar beurt heeft BS Meander na verbouwing het pand aan de Celebesstraat in gebruik genomen. De nieuwbouw van BS De Klokkenberg is in gebruik genomen en de nieuwbouw van BS Brakkenstein is nagenoeg afgerond. In voorzieningenhart ’t Hert heeft in de kerstvakantie 2017 een interne verbouwing plaatsgevonden om ruimte te bieden aan de groeiende basisschool Het Kleurrijk. Met de plaatsing van een passende terreinafscheiding is de uitbreiding bij BS Hidaya volledig afgerond.
In Nijmegen Noord heeft een uitbreiding bij BS De Verwondering plaatsgevonden. Daarnaast is in afwachting van een nieuwe school in De Stelt tijdelijke huisvesting gerealiseerd in verband met de toestroom van leerlingen uit dit stadsdeel. Sportzaal De Spil heeft een tweede set kleedkamers gekregen. Met het oog op de toename van het bewegingsonderwijs door de groeiende scholen kan de Spil nu efficiënter worden ingezet. Verder is het bestemmingsplan van de nieuwe basisschool de Uitdaging in Grote Boel onherroepelijk geworden, waardoor de nieuwbouw in 2018 kan starten.