Stadsrekening 2017
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Algemeen

VVE-geindiceerde 2/3 jarigen dat deelneemt aan peuterarrangement en kinderdagverblijf

95%

100%

100%

aantal brede scholen

18

25

18

leerlingen naar dichtbije basisschool

69%

78%

gerealiseerde nieuwbouwscholen die zijn gedoordecentraliseerd

19,1%

22,3%

28,3%

uitbreidingen/renovatie

21,3%

21,3%

18,7%

VSVers VO onderbouw

0,1%

0,1%

0.1%

VSVers Vmbo bovenbouw

1,3%

1,0%

1,5%

VSVers havo/vwo bovenbouw

0,3%

0,1%

0,3%

VSVers Mbo niveau 1

34,9%

27,5%

34,1%

VSVers Mbo niveau 2

12,9%

9,5%

12,5%

VSVers Mbo niveau ¾

4,0%

-%

3,6%

VSVers Mbo niveau 3

-%

3,6%

nvt  -%

VSVers Mbo niveau 4

-%

2,8%

nvt  -%

Toelichting
Volgens onze gegeven maakt ongeveer 90-95% van de VVE-kinderen gebruik van een peuterarrangement (peutergroep). Ook maken veel kinderen met een VVE indicatie gebruik van kinderopvang, waardoor we tegen de 100% realisatie aanzitten. Met de monitor die in ontwikkeling is, kunnen we deze indicatie nog preciezer bepalen.

Het aantal brede scholen (indicator 2) is gebaseerd op het oude en vervallen beleid Kadernotitie doorontwikkeling Brede Scholen 2009. Afhankelijk van welke definitie je hanteert kun je stellen dat (bijna) alle scholen in Nijmegen brede scholen zijn, echter in zeer verschillende vorm. In het beleidskader Opvang & Onderwijs 2016-2021 is de koers van Brede school verlegd naar Rijke ontwikkelomgeving.

Het percentage leerlingen naar dichtbije basisschool (indicator 3) is niet bekend.

Bij de percentages gerealiseerde nieuwbouwscholen die zijn doorgedecentraliseerd en uitbreidingen/renovatie (indicator 4 en 5) hebben we onze doelstelling niet in zijn geheel gehaald. Het percentage uitbreidingen / renovatie blijft iets achter op de doelstelling en het percentage nieuwbouw loopt iets voor. Uit bovenstaande cijfers blijkt wel dat we op koers liggen met het ambitieniveau van de doordecentralisatie-overeenkomst van respectievelijk 55% en 45% in het jaar 2048.

Toelichting indicatoren VSV:
Technisch:
de realisatie 2017 zijn de definitieve cijfers over schooljaar 2015-2016. De cijfers over schooljaar 2016-2017 verschijnen pas in februari/maart 2018.
Voor Mbo ¾ geldt per schooljaar 2016-2017 splitsing in indicatoren. Voor deze jaarrekening met realisatie 2017 op basis van schooljaar 2015-2016 is dit dus nog niet van toepassing.

Inhoudelijk:
De doelstelling van 2017 betreft de landelijke normen en vormt daarmee het landelijk gemiddelde. Als stad merken we dat het lastig is het aantal voortijdig schoolverlaters in onze gemeente mee te laten dalen met het landelijk gemiddelde. In het Voortgezet Onderwijs merken we dat de verschillen klein zijn. Vooral op het Mbo merken we dat er echt nog meters gemaakt moeten worden. Hier zit in absolute aantallen de grootste doelgroep. Met name de uitval op de Entree-opleiding blijft om aandacht vragen. Het is een doelgroep die zonder VO-diploma instroomt en vaak om zeer intensieve begeleiding vraagt. We zien ook veel instroom van migranten voor wie het lastig is een voltijdsopleiding in de Nederlandse taal te volgen. Samen met ROC Nijmegen en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen zoeken we hierin een juiste aanpak.