Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

Totaal

€ 7,4

€ 32,8

OnderwijsBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Stimuleren ontwikkelingskansen12.32912.573-244
Zorgplicht onderwijshuisvesting16.82616.624202
Bestrijden voortijdig schoolverlaten3.6433.61925
Totaal lasten programma32.79932.817-18
Financiële baten per programma
Stimuleren ontwikkelingskansen-5.105-5.225120
Zorgplicht onderwijshuisvesting-44-440
Bestrijden voortijdig schoolverlaten-2.108-2.091-18
Totaal baten programma-7.258-7.360102
Totaal programma25.54125.45685V

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

Totaal

25,5

25,5

€ 0,1

Aan het programma  geven we per saldo € 25,5 miljoen uit. Het grootste deel hiervan (€ 16,8 miljoen) gaat naar het product Zorgplicht Onderwijshuisvesting.
Ten opzichte van de begroting is er € 0,1 miljoen (3%) minder uitgegeven. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een voordeel op het product Zorgplicht Onderwijshuisvesting enerzijds en een nadeel op het product Stimuleren Ontwikkelingskansen anderzijds.

Het nadeel op het product Stimuleren ontwikkelingskansen komt door een stijging van de VVE-indicaties door de risicogestuurde werkwijze van de GGD en door eenmalige kosten die we hebben gemaakt in voorbereiding op de stelselwijziging VVE die per 1 augustus 2018 in werking treedt.

Het voordeel op het product Zorgplicht Onderwijshuisvesting komt doordat de gesprekken over de kwaliteitsimpuls en doordecentralisatie van Kristallis vertraagd zijn en in 2018 tot kosten zullen leiden. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen in Nijmegen Noord.