Stadsrekening 2017
PCPortal

Geef ze de (openbare) ruimte

De koers van de activiteiten van het programma Openbare Ruimte is ook in 2017 bepaald door het beleidsplan ‘Geef ze de (openbare) ruimte! -2013-2023’ met daarin ambities en de ontwikkelingsrichtingen: integraliteit van beheer, differentiatie naar behoefte, participatie van bewoners en duurzaamheid. Daarnaast waren
de activiteiten ook in 2017 gericht op het adequaat beheren van de stad en op een aantal actuele thema's.

Dar als integrale partner

Dar heeft als opdrachtnemer voor de uitvoering van het beheer van de openbare ruimte een belangrijke rol in het integraal beheer. Dar ontwikkelt zich van een klassieke afval- en reinigingsdienst naar een veelzijdig en integraal serviceverlener, en van een opdrachtnemer tot een proactieve, professionele partner voor de gemeente. In 2017 zijn hierin belangrijke stappen gezet. Voor het grootste deel van de stad is Dar dé aannemer voor de Gemeente voor vrijwel alle werk in de openbare ruimte. Activiteiten als groenonderhoud, kleine reparaties, bladkorven en zoutkisten zijn (of worden) overgeheveld van gemeente naar Dar en de service-teams van gemeente en van Dar werken nu al intensief samen. Dar wordt steeds meer verantwoordelijk voor al het reguliere onderhoud in de openbare ruimte ‘van gevel tot gevel.’ Ook wordt de dienstverlening van Dar breder met bijvoorbeeld een educatief programma over afvalscheiding voor scholen, assistent wijkvegers met bakfiets en experimenten als de inzet van afvalcoaches.

Gedifferentieerd beheer met wijkbudgetten

Onderdeel van het beleid is het overstappen van een strak genormeerd onderhoudsbeeld naar gedifferentieerd beheer van de openbare ruimte. We kunnen meer onderhoud inzetten naar gelang de behoefte van de bewoners; omdat we uitgaan van een basis ‘Marikenniveau’.
We hebben per wijk een wijkbudget vrijgespeeld, waarvoor bewoners van de wijk zelf met eigen wensen kunnen komen bovenop het reguliere onderhoud. De wijkbudgetten worden na pilots in 2017 breed ingevoerd. Zo willen we bewoners nog actiever betrekken bij hun eigen wijk.

Participatie: samen met de stad

Binnen het programma Openbare Ruimte blijft participatie een belangrijk speerpunt. In 2017 hebben we een interactieve site gelanceerd waarmee een dynamische dialoog met bewoners wordt ondersteund (www.mijnwijkplan.nl). Bewoners kunnen via dit platform wensen indienen, samen ideeën vormen, meedenken over wijkplannen en meebeslissen over wijkbudgetten. Verder hebben we de Bel en Herstel-app, doorontwikkeld tot de geheel vernieuwde Meld en Herstel-app, die nog veel gebruiksvriendelijker en flexibeler is. Het werkproces achter de app is in grote mate versneld en gestroomlijnd ook naar de andere dienstverleners in de openbare ruimte zoals Dar, Toezicht en Handhaving en externe aannemers (bijvoorbeeld voor verkeerslichten en onze straatverlichting).
Het aantal projecten op de participatiekaart, waarbij bewoners zich inzetten voor het onderhoud van de openbare ruimte, is in 2017 voor het eerst flink opgeschoond door de projecten actief te bezoeken. In 2017 zijn we begonnen met de projecten jaarlijks te bezoeken om de voortgang te beoordelen en zo nodig vanuit de gemeente ondersteuning aan te bieden. Het aantal projecten is licht gestegen van 283 naar 289. (www.participatiekaart.nl/nijmegen). Op deze website staan actuele  foto’s, een toelichting per project en de contactpersonen in de buurt. Vanuit het programma openbare ruimte is in 2017 een vingerwijzing met tips vastgesteld voor projectleiders van de grotere projecten in de openbare ruimte, over hoe zij bewoners maximaal kunnen betrekken bij inspraak, meedenken en mogelijke participatie in het project.

Duurzaamheid in de openbare ruimte

Het beheer van de openbare ruimte kan een forse bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze gemeente. In 2017 hebben we grote stappen gemaakt in ons streven naar duurzaam beheer van de stad. We zijn  op weg naar 10% circulair materiaalgebruik en 20% energiebesparing in 2020, als deelnemer aan de ‘Green Deal voor de Grond, Water en Wegensector’ (convenant van Rijksoverheid, Rijkswaterstaat, vier andere grote gemeenten met alle grote aannemers en ingenieursbureaus)  Voorbeelden zijn; het recyclen van ‘sloopbeton’, gebruik van afvalverbranding-as voor betonproductie. FSC-hout voor betonbekistingen, dit hout daarna hergebruiken voor de bouw van bijvoorbeeld een skate-park, asfalt verwerken met lagere temperaturen en het optimaal hergebruik van snoeihout (plaatmateriaal in plaats van compost) Duurzaamheid in de openbare ruimte zien we ook terug met het creëren van collectieve oplaadpunten voor elektrische voertuigen, waarvoor we in 2017 een overeenkomst zijn aangegaan samen met 44 Gelderse en Overijsselse gemeenten.

Op weg naar een toegankelijke stad

In 2017 is het 'Handboek Nijmegen toegankelijk' als uitgangspunt gaan gelden voor alle projecten in de openbare ruimte. Met ingang van dit jaar zijn de normen voor toegankelijkheid meegenomen bij alle civiele projecten, groot en klein. Met een raadsmotie kan drie jaar lang €100.000 extra geïnvesteerd worden voor dit doel. In 2017 hebben we de stationsomgevingen en de looproutes van stations naar de omgeving als eerste verbeterd. We gaan verder met belangrijke centra in de stadsdelen.

Service voor afval en meer afvalscheiding

De resultaten van de afvalscheiding in Nijmegen zijn nog niet definitief bekend maar liggen nog steeds in de stijgende lijn van de 72,9% afvalscheiding in 2016  (i.e 69% gescheiden aan huis en 3,9% nascheiding op de milieustraat). Daarmee liggen we nog steeds op koers  van onze doelstelling van 75% voor 2020. Papier containers en alle verpakkingen in de Plastic Hero-zak geven dit resultaat. Wel komt er landelijk overigens ook steeds meer aandacht voor de beperkingen van het uitsorteren en recyclen van de verschillende soorten gescheiden ingezamelde plastics.
De goede resultaten op het gebied van afval in Nijmegen worden bewerkstelligd door het betalen voor restafval en het bieden van een goede service verlening op de inzameling. In 2017 is een flinke stap hierin gezet door het invoeren van een (tarief-)pasjes systeem op ondergrondse restafval containers. Daarmee hanteren we ook hier de financiële prikkel van ‘de vervuiler betaalt’ en wordt men gemotiveerd tot afvalscheiding. In het verlengde daarvan is een plan voor het invoeren van ondergrondse containers voor afvalinzameling in de binnenstad vastgesteld. Met de uitvoering van de implementatie daarvan is begonnen.

Aanpak zwerfafval; ‘Nijmegen Schoon héél gewoon’

In 2017 is er weer veel aandacht geweest voor zwerfafval, een irritant en hinderlijk probleem waar veel stadsgenoten zich aan storen. Vanuit het programma zijn er verschillende acties ondernomen om zwerfafval te voorkomen en ‘goed gedrag’ bij de veroorzakers te bevorderen. De campagne voor gedragsbeïnvloeding 'Nijmegen, schoon heel gewoon' is voortgezet. Afvalcoaches zijn als experiment ingezet om letterlijk in gesprek te gaan met bewoners over afvalgedrag. Om dezelfde reden hebben we in Dukenburg extra (assistent)-Wijkvegers ingezet. Een ander goed voorbeeld zijn de Wijkhelden georganiseerd via Dar. Bij al dit soort interventies is er sprake van afname van zwerfafval en bijplaatsingen bij containers. Ook in het nieuwe rivierenpark en in de Stadswaard is tijdens de zomermaanden samen met Rijkwaterstaat en andere partijen actie ondernomen om zwerfafval terug te dringen.

Realisatie nieuw reclamebeleid

De “publieksvriendelijke site” voor ondernemers met de regels voor reclame blijkt goed te werken. In 2017 zijn de regels in de APV opgenomen en is met de Molenstraat een succesvolle pilot uitgevoerd Alle ondernemers zijn benaderd, waarbij de situatie met betrekking tot reclame niet op orde was. In goed overleg is de situatie meteen op orde gebracht en nu kan begonnen worden met het uitvoeren van dit beleid voor rest van de stad. Dit wordt de komende jaren wel een langdurig en intensief traject.

Grip op gladheid

In 2017 is het beleid van onze gladheidsbestrijding geëvalueerd (de nota ‘Grip op gladheid’, 2011). De beleidsuitgangspunten  blijken prima te voldoen en de nota is met 5 jaar verlengd tot en met 2022. Wel is een traject opgestart om de uitvoering nog verder te verbeteren door middel van infrarood luchtfoto’s, route optimalisatie en een extra weerstation aan de snelbinder. Op die manier denkt men nog beter en eerder gladheid te kunnen signaleren en weer efficiënter te kunnen strooien.