Stadsrekening 2017
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Algemeen

Waarderingsscore voor de openbare ruimte door de burgers

6,8

6,8

7,0

Waarderingsscore voor de openbare ruimte door de ondernemers

6,8

6,9

6,8

Uitgevoerde acties wijkbeheerplannen

91%

90%

90%

Tijdig afgehandelde meldingen M&H

71%

80%

84%

Aantal participatieprojecten op participatiekaart

283

250

289

Hergebruik huishoudelijk afval (bronscheiding)

69%

71%

(1) 69%

(1) De cijfers voor 2017 zijn nog niet definitief bekend en derhalve een inschatting

Toelichting
Waarderingsscore burgers
Bij indicator 'waarderingsscore door de burgers' is in 2017 opnieuw gemeten (Burgerpeiling Stadsmonitor 2017) De 6.8 die het laatst gemeten is in 2015, blijkt goed gestegen naar een 7,0 (op basis van vragen aan bewoners over de eigen buurt en de stad als geheel) Een heel mooie score, omdat bewoners altijd kritisch zijn op hun eigen woonomgeving.

Waarderingsscore ondernemers
De indicator 'waarderingsscore door de ondernemer' wordt ook twee jaarlijks gemeten. De laatst bekende score  is gemeten in 2016 (Monitor Vestigingsklimaat) en is daarmee in de tabel voor 2017 gelijk gebleven op 6,8 (in 2014 was dit overigens ook 6,8).

Uitgevoerde acties wijkbeheerplannen
Van de voorgenomen acties uit wijkbeheerplannen blijkt 90% uitgevoerd te zijn. De acties die voor 2017 met kaartjes in de wijkbladen werden ‘afgesproken met de wijk’ is daarmee volgens de doelstelling. Het verschil tussen 91% vorig jaar en 90% dit jaar, is wat dit kengetal betreft van relatieve betekenis, omdat het succes van de vooraf voorgenomen acties in de openbare ruimte van heel veel factoren afhankelijk zijn.

Tijdig afgehandelde meldingen Meld & Herstel
In 2017 zijn er rond 14.000 meldingen geweest. Veel meldingen hebben betrekking op straatverlichting en voetpaden. In het najaar van 2017 is de nieuwe Meld & Herstel app geïntroduceerd. Via de app kan men ook de afhandeling van de klacht volgen. Gereedmelding van de klacht vindt automatisch plaats wanneer de melding wordt afgehandeld. 84% van de meldingen wordt binnen de streeftijd van 5 werkdagen afgehandeld.

Aantal participatieprojecten
Het aantal projecten is in 2017 verder licht gestegen van 283 naar 289. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat we alle projecten door een serviceteam benaderd hebben met de vraag of er hulp nodig is, en daarbij soms ook blijkt dat projecten zijn opgehouden. We onderscheiden: 24 initiatieven die te maken hebben met herinrichting, 112 met onderhoud van de openbare ruimte, 36 met ontmoeting (in de openbare ruimte), 17 met openbare ruimte ‘’integraal’’, en 4 met toezicht.

Flinke groei van gescheiden huishoudelijk afval voor hergebruik
De resultaten van de afvalscheiding in Nijmegen zijn nog niet definitief bekend, maar liggen in de stijgende lijn van de 72,9% afvalscheiding in 2016. Deze zijn het resultaat van  69% gescheiden inzameling aan huis (i,e. bronscheiding) en 3,9% nascheiding van bouw- en sloopafval en grof afval op de milieustraat. Papier containers en alle verpakkingen in de Plastic Hero-zak geven dit resultaat (2015: 66,6% + 3,6% = 70,2%).