Stadsrekening 2017
PCPortal

Onvoorzien

Ontwikkeling begroting
Voor onvoorziene kosten was oorspronkelijk in de primitieve Stadsbegroting € 441.000 geraamd. Bij de Zomernota 2017 is dit budget structureel verlaagd naar € 100.000. Bij de nota Slotwijziging is het budget bijgesteld naar € 150.000 gelet op het raadsbesluit van 8 maart 2017 om in het kader van de Aanpak Nijmeegse warenmarkten een bedrag van € 150.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien.

Inzet post onvoorzien 2017
Er is € 150.000 ingezet voor aanpak van de Nijmeegse warenmarkten (raadsvoorstel 12/2017).