Stadsrekening 2017
PCPortal

Analyse verschillen

In het overzicht van baten en lasten is per programma aangeven wat de lasten en baten zijn vóór mutaties reserves en vervolgens zijn de reservemutaties per programma opgenomen. In het overzicht zijn de lasten en baten afgezet tegen de primitieve begroting en de begroting na wijzigingen.
In het hoofdstuk financieel beeld is een afwijkingenanalyse op programmaniveau gegeven.