Stadsrekening 2017
PCPortal

Voorstel om te besluiten

Onderwerp
Stadsrekening 2017

Programma
Bestuur & Middelen

Portefeuillehouder
H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
10 april 2018

Voorstel om te besluiten

  1. De Stadsrekening 2017 vast te stellen.
  1. Het nadelig jaarrekeningresultaat van € 11.486.356  te onttrekken aan de saldireserve.
  1. Het voordelig resultaat   van € 1.573.00  van het  product beschermd wonen en vrouwenopvang, onderdeel van het  programma Zorg & Welzijn te storten in de  bestemde “regionale” reserve  WMO beschermd wonen,  door een onttrekking uit de saldireserve.
  1. Een bestemmingsreserve onderhoud stadsbrug in te stellen.
  1. De begrotingswijziging over investeringskredieten vast te stellen (BW-01600)

.