Stadsrekening 2017
PCPortal

Inleiding

In deze Stadsrekening leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2017. Voor dit college is het de laatste rekening. We sluiten het jaar af met een negatief resultaat. Daar staat tegenover dat we in de afgelopen bestuursperiode van vier jaar  flink hebben gespaard, een bewuste keuze gezien de omvang en onzekerheden rondom de nieuwe taken in het sociale domein, maar ook de risico’s in de grondexploitatie.. Hierdoor kunnen we het resultaat goed opvangen en hebben we onze spaarpot in deze bestuursperiode  toch flink kunnen aanvullen.   
Als we terugkijken op het afgelopen jaar, kunnen we trots zijn op de organiserende kracht van de stad. Nijmegen was in 2017 ‘Nationale Onderwijsstad’ en duizenden leerlingen, docenten, ouders en bestuurders waren betrokken bij de vele evenementen rondom leren, bewegen, groeien en doceren.  Ook organiseerden we, samen met andere partijen en overheden, het internationale fietscongres ‘Velo-city’. Dat Nijmegen een populaire stad is om te bezoeken wordt nog eens bevestigd door de groei van het aantal hotelovernachtingen.
Het organiserend vermogen zien we ook terug in de woningbouw. In het afgelopen jaar is een recordaantal van 1.550 woningen gebouwd in onze stad. De economie trekt aan, er zijn minder leegstaande gebouwen en meer mensen zijn aan het werk gegaan. Er is sprake van meer uitstroom naar werk en minder instroom in de uitkering. Door de krachten te bundelen bereiken we samen duurzame resultaten. Zo won Nijmegen de ‘Circulaire inkopen Award 2017’ en sloot de regio Arnhem Nijmegen gezamenlijk een contract voor de levering van duurzame elektriciteit.
Bij sommige ontwikkelingen is de gemeente aanjager en koploper en geven we zelf het goede voorbeeld. Veel vaker zijn we als partner betrokken en geven we ruimte aan ontwikkelingen van andere partijen. Met elkaar zetten we stappen in de richting van waar we heen willen.
Er waren ook grote uitdagingen. De opgave in het bestrijden van armoede was, is én blijft groot. Er wonen in onze stad relatief veel mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Om de instroom te verlagen en de uitstroom te verhogen nemen we passende maatregelen. Echter, de financiële compensatie vanuit het Rijk is onvoldoende. De spanning op de terreinen van zorg, welzijn én inkomen vroegen veel aandacht, zowel van bestuurders, vanuit financieel oogpunt als in de samenwerking en uitvoering met anderen. Het aantal aanmeldingen bij de Sociale Wijkteams is in 2017 fors toegenomen,  maar we wisten de wachttijden voor de burger in de loop van 2017 te normaliseren en de kwaliteit van zorg te waarborgen. We blijven hier aandacht voor houden.
Alle gunstige en ongunstige ontwikkelingen hebben invloed op het financieel beeld. We sloten het jaar af met een tekort van 11,5 miljoen euro. De winstwaarschuwing bij het programma Zorg en Welzijn is uitgekomen, maar wel binnen de bandbreedte die we daarvoor aangegeven hebben. . Doordat we structureel middelen toevoegen aan de saldireserve , hebben we ook in 2017 geld kunnen sparen.