Stadsrekening 2017
PCPortal

 

x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2018-2021

1. Specifiek

Talent Centraal

5.000

5.000

1

0

4.333

9.332

Kunstgrasvelden

5.607

1.875

1.428

285

0

3.894

Keizer Karel Podia

7.400

7.400

3.642

515

0

3.243

Sportpark Staddijk

100

100

0

12

0

88

Aanpas. Wijkacc. Ivn WMO

200

200

162

-1

0

39

Vlak Elastische Vloer

194

194

0

0

0

194

Nieuw Balveren 5e veld

200

200

0

0

0

200

Renovatie Sporthal Meijhorst

1.000

1.000

26

621

0

353

Hardware Trekkenwand

90

90

0

90

0

0

Aanpas.'t Hert BS Kleurrijk

200

200

0

14

0

186

1. Specifiek verdeeld in jaarschijven

Meerjarige Renovatie Zwembaden

1.100

900

561

189

0

350

Cultuurhistorische Panden

1.000

750

434

136

0

430

Asbest invent. & sanering

1.500

1.200

857

-115

0

758

Kunstgras Hockeyvelden

1.182

918

223

690

0

269

Wijkcentrum de Schalmei

290

290

0

0

0

290

Bestaande Sportaccommodaties

3.000

1.000

0

0

0

3.000

Toegankeljkheid Wijkaccomodaties

760

0

0

0

0

760

Gymzaa de Grote Boel

1.020

0

0

0

0

1.020

Gymzaal De Stelt

870

0

0

0

0

870

Gymzaal Woenderskamp

1.090

0

0

0

0

1.090

Upgrade Gymzaal Woenderskamp

2.375

0

0

0

0

2.375

Bastion

2.300

0

0

0

0

2.300

Speeltoestellen de Leemkuil

800

700

51

301

0

448

2. Bulk

Gemeentelijke accommodaties

750

750

0

750

0

0

3. Eigen dekking

Vastgoed Rendabel

1.100

1.100

0

0

0

1.100

Duurzaamheid

3.805

3.805

0

349

0

3.456

Totaal

42.933

27.672

7.385

3.836

4.333

36.045

Specifiek

Talent Centraal
Wij realiseren deze sportvoorziening aan de Rosa de Limastraat. De bouw is in 2017 gestart. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats via een planexploitatie van het Ontwikkelingsbedrijf. Indien er vertraging in het proces ontstaat dan bestaat het risico dat de provincie subsidie terug kan vorderen i.v.m. gestelde termijnen. Met Talent Centraal Nijmegen beogen wij niet alleen een adequate voorziening te realiseren voor primair judo en turnen, maar ook een ‘broedplaats’ voor talentherkenning en talentontwikkeling. Naar verwachting is Talent Centraal Augustus 2018 gereed.

Kunstgrasvelden
In 2017 is de toplaag van het veld van NEC amateurs gerenoveerd. De doelstelling van deze investering is het op peil houden van de kwaliteit van de kunstgrasvelden van onze sportverenigingen.

Keizer Karel podia
Het doel van deze investering is het in oude luister herstellen van dit monument. In 2017 zijn voorbereidingen getroffen en de vergunningen aangevraagd voor fase 3 van de renovatie van de Vereeniging. Deze bestaat uit het renoveren van de achterzijde en het  vernieuwen van het backstage-gedeelte. De restantmiddelen worden vanaf 2018 besteed.

Sportpark Staddijk
Door uw Raad is € 100.000 beschikbaar gesteld voor een geïntegreerde aanpak van de problematiek van sportpark Staddijk in het kader van de Nota Buitensport. Deze middelen worden ingezet voor de eerste fase van de uitwerking van deze nota. Dit loopt door in 2018.

Aanpassing wijkaccommodaties i.v.m. WMO
In een aantal wijkaccommodaties zijn de problemen t.a.v. de toegankelijkheid voor mensen uit de WMO-doelgroep aangepakt zodat deze doelgroep beter gebruik van deze voorzieningen kan maken. In 2017 is dit krediet ingezet voor o.a. Wijkcentrum Heseweide en Daalsehof. Het restant wordt overgeheveld naar 2018 ten behoeve van de overige accommodaties.

Vlak-elastische vloer
Deze investering kent als voorwaarde een verregaande samenwerking tussen verenigingen Pegasus en Vocasa waarna de gemeente in één van beide hallen een vlak-elastische vloer zou aanbrengen. Deze samenwerking is vooralsnog niet van de grond gekomen, zodat wij het gereserveerde geld nog niet hebben gebruikt. Samen met de verenigingen wordt naar een passende oplossing gezocht.

Nieuw Balveren 5e veld
Deze investering betreft het 5e voetbalveld van OSC. Deze aanleg maakt onderdeel uit van de Nota Buitensport. De aanleg vindt plaats in 2018.

Renovatie Sporthal Meijhorst
Het doel is dat sporthal Meijhorst weer voldoet aan de hedendaagse gebruikersnormen en kwaliteitseisen om deze geschikt te houden voor school- en verenigingssport. De renovatie van deze Sporthal is in 2017 gestart. De verbouwing is in het tweede kwartaal van 2018  gereed.

Hardware trekkenwand Schouwburg
Deze aanpassing is conform de bestemming uitgevoerd.

Aanpassing ‘t Hert voor BS Kleurrijk
Dit project is bouwkundig vrijwel afgerond in 2017. De financiële afwikkeling vindt in 2018 plaats..

Meerjarige Renovatie Zwembaden
Voor de meerjarige renovatie van alle Nijmeegse zwembaden is in het coalitieakkoord en in de Stadsbegroting 2015-2018 € 800.000 voor groot onderhoud en € 300.000 voor renovatie van Zwembad Dukenburg beschikbaar gesteld. Er is in 2016 en 2017 in totaliteit € 500.000 uitgegeven aan zwembad Dukenburg en € 250.000 aan groot onderhoud voor Zwembad West en het Goffertbad. De overige € 350.000 is in 2018 beschikbaar gesteld aan N.V. Sportfondsen Nijmegen voor noodzakelijk groot onderhoud aan zwembad West en het Goffertbad.

Cultuurhistorische Panden
Uw Raad heeft een bedrag  van € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor extra onderhoud in onze eigen Cultuurhistorische panden. In 2017 hebben we de restauratie van de muurschilderingen van de Valkhofkapel voorbereid en de grafkelders en de gewelven van het kerkhof aan de Dorpsstraat opgeknapt.  Het restantkrediet wordt in 2018 aan cultuurhistorische objecten besteed.

Asbestinventarisatie en sanering
Door uw Raad is een totaalbedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor asbestinventarisaties van ons gemeentelijk vastgoed en eventueel daaruit voortkomende saneringen. De per saldo negatieve bestedingen van € -115.000 in 2017 hebben een administratieve oorzaak; bestedingen van voorgaande jaren in 2017 overgeboekt naar onder andere planexploitaties. Inhoudelijk gezien hebben we het asbestrisico van ons vastgoedbestand in 2017 verder in beeld gebracht en hebben wij saneringen en herstelwerkzaamheden uitgevoerd daar waar noodzakelijk. Het restant van € 758.000 is benodigd voor de uitvoering van de bij de inventarisaties geconstateerde probleempunten.

Kunstgras hockeyvelden
Bij de Zomernota is voor de periode 2015-2018 een totaalbedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het kunstgras hockeyvelden. Dit bedrag is in overleg met de Nijmeegse hockeyverenigingen besteed. Het restantbedrag betreft het krediet voor de jaarschijf 2018 .

Wijkcentrum de Schalmei
Voor wijkcentrum de Schalmei wordt gekeken naar een nieuwe entree, een aanpassing van de gevel en een keuken. Deze aanpassingen aan Wijkcentrum de Schalmei staan in relatie tot de nieuwbouw van de basisschool “De Octaaf”. Deze school wordt in 2018 gebouwd. In 2017 zijn de voorbereidingen voor de aanpassingen van de Schalmei gestart. In 2018 worden de daadwerkelijke aanpassingen uitgevoerd.

Bestaande Sportaccommodaties
In het kader van de Nota Buitensportaccommodateibeleid 2018-2022, die in November 2017 is vastgesteld,  is € 3,0 beschikbaar gesteld voor een achttal sportaccommodaties. De aanpak van deze sportaccommodaties vindt vanaf 2018 plaats.

Toegankelijkheid Wijkaccommodaties
Dit krediet is bedoeld om te voldoen aan de ITs-norm (Integrale Toegankelijkheidsstandaard) voor wijk- en sportaccommodaties en dienstgebouwen. Het krediet komt in de periode 2018 tot en met 2021 tot besteding.

Gymzaal de grote Boel
Dit krediet is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de Zomernota 2017 en zal in 2018/2019 tot besteding komen.

Gymzaal De Stelt
Dit krediet is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de Zomernota 2017 en zal in 2018/2019 tot besteding komen.

Gymzaal Woenderskamp
Dit krediet is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de Zomernota 2017 en zal in 2020 tot besteding komen.

Upgrade Gymzaal Woenderskamp
Dit krediet is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de Zomernota 2017 en zal in 2020 tot besteding komen.

Bastion
Dit krediet is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de Zomernota 2017 en zal in 2020 tot besteding komen.

Speeltoestellen de Leemkuil
In stedelijke speeltuin de Leemkuil realiseren wij een Romeins speellandschap. Het bouwtraject is in 2017 gestart. Naar verwachting is het nieuwe speellandschap voor de start van het seizoen, in April 2018, gereed.

Bulk

Gemeentelijke Accommodaties
Dit jaarlijkse  krediet  van € 750.000  voor de verbetering van de veiligheid en verhuurbaarheid van onze gebouwen en aanpassingen aan onze accommodaties is ook in 2017 weer volledig besteed.
Voor wat betreft de wijkcentra zijn er aanpassingen gedaan ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid bij o.a. wijkcentrum Daalsehof, Burghardt en de Ark van Oost.
In het wijkcentrum Burghardt is bovendien een nieuwe keuken geplaatst, is de indeling bij de entree aangepast (o.a. door het verplaatsen van het beheerderskantoor) en het tegel- en schilderwerk van de verkeersruimten is verbeterd.
In het Voorzieningenhart de Biezantijn is een pilot gestart om de klimaatbeheersing te verbeteren.
Met het oog op de inzet van de beheerders in alle panden is het alarmsysteem en sleutelbeheer van de grote wijkcentra/Voorzieningenharten uniform gemaakt.
Van verschillende wijkcentra zijn de toiletten gerenoveerd (o.a. Klokketoren, dependance Klif, Heseweide  en Hatert). Voorts zijn de gevelplaten en het dak van de Jan Massinkhal vervangen.
De kleedkamers van de Spil zijn aangepast vanwege uitbreiding van de capaciteit het bewegingsonderwijs in Lent Oost.

Eigen Dekking

Vastgoed rendabel
Dit krediet wordt ingezet voor bijvoorbeeld aanpassingen van gebouwen op verzoek van de huurder. Tegenover de kapitaallasten van de investeringen staat dan een opslag van de huurprijs. In 2017 zijn er in dat kader geen aanvragen geweest.

Duurzaamheid
De maatregelen voor uitvoering betreffen o.a. verdere verduurzaming op het gebied van verlichting, installaties en glasvervanging. Alle door deze maatregelen gerealiseerde besparingen op energielasten zetten we in voor dekking van de kapitaallasten van deze en nieuwe duurzaamheidsinvesteringen.
Omdat de zogeheten “quick-wins” al in de voorgaande jaren zijn gerealiseerd, wordt met de  uitvoeringsplannen voor 2017 nog niet het volledige kredietbedrag besteed. De maatregelen moeten immers rendabel zijn en de in dat kader nog resterende mogelijkheden zijn minder eenvoudig en vergen een zorgvuldige uitwerking van de businesscases.