Stadsrekening 2017
PCPortal

Cultuur, cultuurhistorie & citymarketing

 

x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2018-2021

1. Specifiek

Budget Oude Stad

435

435

105

0

0

330

Cultuurhistorie

1.000

1.000

750

0

0

250

Cultuurspinnerij

500

500

0

0

0

500

Upgrading Villa Nova

1.200

1.200

0

59

0

1.141

Archeologisch Depot

1.300

0

0

0

0

1.300

Voorziening Evenementen

800

200

0

81

0

719

Totaal

 5.235

3.335

855

140

-  

4.240

Budget Oude Stad
Het krediet betreft een bedrag uit de restantkredieten 2006 en heeft betrekking op het masterplan oude stad (Subsidieverordening Oude Stad). De afspraken met betrokkenen zijn gemaakt op grond van de toenmalige subsidieverordening. Er is lange tijd onzekerheid over het resterende budget geweest vanwege diverse claims en subsidieafwikkelingen. Hier is eind 2016 duidelijkheid over gekomen. In de zomernota 2017 is besloten dit restant bedrag beschikbaar te houden voor nieuwe projecten gericht op behoud van cultuurhistorische panden (Barbarossaruïne en de stadsmuren in het Valkhofkwartier). De uitvoering zit op dit moment in de voorbereidingsfase, in 2018 wordt er met de uitvoering gestart.

Cultuurhistorie
De raad heeft op 9 mei 2012 (raadsbesluit 42/2012) eenmalig een krediet van € 1 mln. ter beschikking gesteld voor cultuurhistorische projecten. Op dit moment staat er nog één krediet open: bijdrage aan de plankosten voor de herbouw van de Donjon (€ 250.000) en is daarmee afhankelijk van realisatie van de plankosten van dit project.

Cultuurspinnerij
Dit betreft een krediet waarmee onder andere de huisvesting van de Cultuurspinnerij mogelijk kan worden gemaakt. Voor het gehele NYMA-kwartier is het ambitiedocument opgesteld en vastgesteld door uw Raad. De huisvesting van de Cultuurspinnerij is hier ook onderdeel van. De besteding is in 2018 gepland.

Upgrading Villa Nova
Conform het vastgestelde atelierbeleid (juni 2015) worden de ateliers aan de Villa Novastraat opgewaardeerd. Dit betekent dat de ateliers die nu in bruikleen zijn geschikt worden gemaakt voor een permanente status. De opwaardering zal meer ateliers in het complex mogelijk maken. Aanbesteding en voorbereiding van de gunning is gestart. Uitvoering en besteding naar verwachting conform planning 2018.

Archeologisch depot
In 2017 zijn  de voorbereidingen van start gegaan voor de renovatie van ons archeologisch depot, die in 2019 van start zal gaan. Wij zijn nog in gesprek met de provincie Gelderland over de mogelijkheid om onze depots samen te voegen op de locatie van ons archeologische depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg, hetgeen veel synergie- en schaalvoordelen kan opleveren. Daarnaast is in 2017 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de werkzaamheden die nodig zullen zijn om ons archeologisch depot weer aan de eisen van de tijd en de wet te laten voldoen. In 2018 zullen deze plannen verder worden uitgewerkt en zal ook duidelijk worden of wij definitief samen met de provincie zullen gaan optrekken.

Voorzieningen Evenementen
We gaan in de periode 2017-2020 € 0,8 mln. investeren in goede voorzieningen op evenementenlocaties. Het gaat daarbij om zaken als stroom, water, riool en glasvezel. Ook betreft het duurzaamheidsmaatregelen zoals het vervangen van vervuilende apparaten, zoals noodaggregaten. Om voorzieningen in de toekomst veilig te kunnen gebruiken, investeren we ook in onderhoud en vervanging. In 2017 is er € 81.000 besteed aan de aanpassing en verbetering van de evenemententerreinen Brakkenstein, Goffertpark en Kelfskesbos. Er is nog te weinig duidelijkheid over de herontwikkeling van het Hunnerpark, Kronenburgerpark, het Valkhof en Rivierpark. In het derde kwartaal van 2018 is hier meer duidelijkheid over, dan worden de overige investeringen geconcretiseerd.