Stadsrekening 2017
PCPortal

Organisatieontwikkeling

Ons College staat voor de kracht van de stad en de eigen inbreng en initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Vanuit onze visie brengen we het sociale en ondernemende profiel van de stad, onze groene en duurzaamheidsambities en het ‘Nijmegengevoel’ bij elkaar. Nijmegenaren krijgen de ruimte om met initiatieven te komen voor hun buurt, vereniging of ander netwerk.

De coalitie verbindt initiatiefnemers en stimuleert partnerships om zo te komen tot een verbond met de stad,
met ruimte en kansen voor iedereen. We willen dat iedereen kan delen in de kracht van deze stad en in de mogelijkheden die we hebben. We omarmen verbindingen tussen mensen in de buurt, tussen generaties. Met de regiogemeenten pakken we onze nieuwe taken op het gebied van werk, inkomen en zorg op. Samen met cliënten, hun eigen netwerk, instellingen en nieuwe initiatieven geven we vorm aan zorg en ondersteuning voor hen die het nodig hebben. We sturen op meer samenwerking, minder concurrentie en minder bureaucratie in de zorg.

Onze ambitie stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de gemeentelijke organisatie: een organisatie die
effectief, efficiënt, transparant, toegankelijk en aanspreekbaar functioneert. Een overheid die zich richt op haar kerntaken heeft kwalitatief hoogwaardige medewerkers nodig, die vanuit een veranderende rolverdeling de taak van regisseur in beleid en uitvoering naar behoren kunnen vervullen. We ‘bouwen en onderhouden’ de stad met behulp van onze medewerkers. Zij vormen het ‘kapitaal’ van onze organisatie.
We blijven kritisch op de omvang van onze organisatie, zijn kostenbewust en treden slagvaardig op. We zoeken
synergie door een goede samenwerking met onze partners. We werken vanuit de drie thema’s: duurzaamheid, sociaal en ondernemend.

We hebben daarom onze organisatie verder doorontwikkeld. We hebben ons daarbij gericht op samenwerken, efficiëntie en eigen verantwoordelijkheid aan de hand van de principes Slim, Slank en Soepel. Met onze slogan Eenheid van Beleid en het streven naar minder verkokering hebben we in 2017 de organisatieontwikkeling verder doorgezet om te komen tot een soepele en resultaatgerichte organisatie met korte lijnen. Deze aanpak zal in 2018 worden afgerond.

Op het gebied van de voortschrijdende regionalisering hebben we de samenwerking geëvalueerd en zijn de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) verder doorontwikkeld én hebben we het gastheerschap met het Werkbedrijf meer facilitair ingericht.

Samen met Radboudumc en GGD Gelderland Zuid zijn we gestart met het initiatief Nijmegen: Groen, gezond en in beweging. Een belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van deze beweging is ‘practice what you preach’. Dit heeft binnen onze organisatie geleid tot de startnotitie vitaliteit die in 2018 stap voor stap invulling geeft aan het realiseren van gezonde medewerkers.

Het mobile device beleid is in 2017 succesvol verder uitgerold en dit zetten we door de komende jaren, zodat plaats en tijd onafhankelijk (samen)werken binnen de organisatie en met de Nijmegenaren goed ondersteund wordt. Uiteraard met inachtneming van het bewustmaken van medewerkers van aspecten als veiligheid en privacy.
Vanuit het Strategisch huisvestingsconcept Het Nijmeegs werken zijn werkplekken en vergaderruimtes verder ingericht ter bevordering van het flexwerken.
Daarnaast realiseren we ons dat informatievoorziening ontwikkeling vraagt van kennis en vaardigheden van onze medewerkers om een goede gesprekspartner te zijn voor de stad. Daarom hebben we ingezet op het stimuleren van het traject Open & Weerbaar, zodat naast de organisatie ook de bewoners en instellingen in de stad, zich bewuster worden van de kansen en risico’s van de informatie samenleving.

Om sneller te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en complexe dynamische opgaven hebben we ons nieuwe personeelsinstrument ‘Oversteek’ gemeente breed uitgerold. We spelen hiermee in op de flexibilisering van de arbeidsmarkt en vergroten hiermee de mobiliteit van onze medewerkers. Tevens is daarbij onderzoek gedaan naar een coaching netwerk om een bijdrage te leveren aan talentmanagement. Een pilot met interne coaches start in 2018.
Door de invoering van ons vitaliteitsbeleid, het trainee-programma en het Generatiepact bevorderen we de duurzame inzetbaarheid van ons personeel en de instroom van jongeren.

De veranderende omgeving en opgaven voor de organisatie vragen om een strategische personeelsplanning (SPP). Er is een eerste voorlopige analyse en ambitie op een organisatie brede SPP voor gemeente Nijmegen gemaakt.  We hebben adviseurs via een cursustraject meer kennis  laten vergaren over organisatie- en veranderkunde.

We zetten in op een diverse en inclusieve organisatie door het ondertekenen van het Charter Diversiteit en onze ambities vast te leggen in de startnotitie Diversiteit voor een sociale en slimme organisatie die goed presteert. Verder geven we uitvoering aan de banenafspraak. Met dit laatste willen we arbeid bieden aan mensen met inzet naar vermogen, zoals mensen met een functionele arbeidsbeperking.

Op het Arbo-gebied hebben we onze verzuimaanpak verder geoptimaliseerd door het Eigen Regiemodel in onze organisatie te verankeren via op maat ingerichte cursussen voor leidinggevenden en medewerkers en zijn we gestart met de pilot voor het gebruik door leidinggevenden van de verzuimmanager.
Tot slot hebben we het beleid rond flexibel belonen aangepast, maken we werk van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en hebben we een nieuwe cao afgesloten tot 2020.

control
De controfunctie is in beweging. Om de meerwaarde van de controlfunctie voor de organisatie te vergroten is het afgelopen jaar besloten om de Stadscontrolfunctie te verbijzonderen, waarbij gewerkt wordt aan een integrale controlfunctie waarin alle bedrijfsvoeringsaspecten naast financiën aan bod komen, een flexibele en wendbare organisatie die kan inspelen op trends en ontwikkelingen (o.a. impact Omgevingswet), een controlfunctie die inzicht geeft in wat wel en wat niet werkt om van te leren en te verbeteren, en een kritisch sparringpartner die extra zekerheid kan bieden over de mate waarin we in control zijn. Stadscontrol is betrokken bij de organisatie vanuit een onafhankelijke rol.

De meerwaarde van Stadscontrol dient tot uiting te komen bij het realiseren van onze maatschappelijke doelstellingen, het naleven van wetgeving en procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare managementinformatie, het efficiënt en effectief gebruik van beschikbare middelen, de bescherming van activa, onder meer persoons- en organisatiegevoelige informatie en het voorkomen van fraude. 

Informatiebeveiliging
Vanuit het Strategisch Informatie Beleid (SIB) werken we aan een open en transparante samenleving, waarbij burgerparticipatie centraal staat. Hierbij streven wij naar geïntegreerde digitale dienstverlening met lokaal maatwerk. Daarbij zetten wij de transitie van analoog naar digitaal werken voort om op een slimme en efficiënte wijze diensten en producten aan te bieden aan de stad. Het data gestuurd werken én de professionalisering van gegevensmanagement worden verder ontwikkeld. In de verdere ontwikkeling van de digitalisering van onze dienstverlening aan de stad komt het accent steeds meer te liggen op het bewust zorgvuldig omgaan met de informatie en persoonsgegevens waar de gemeente over beschikt. De gemeente wil open zijn over het gebruik en verwerken van persoonsgegevens en wil de burger weerbaar maken waar het gaat om de controle die hij/zij heeft over zijn/haar persoonsgegevens. Het doel hier van is het vertrouwen van de burger in de overheid te vergroten.
In 2017 is de toetsing van de diverse stelsels (BRP, DigiD, Suwi, BAG, BGT) opgegaan in ENSIA. Onder deze stelsels ligt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).  De overgang naar ENSIA is een intensief traject geweest in 2017. Naarmate de toetsing via ENSIA zich ontwikkelt zal de efficiëntie in het verantwoorden verbeteren. Hiertoe zal control de voortgang op de vastgestelde verbeteracties naar aanleiding van eerdere audits blijven toetsen. Door te voldoen aan de normen die de grondslag zijn voor ENSIA voldoet Nijmegen aan haar wettelijke verplichting en is zij een betrouwbare partner voor haar burgers.
In 2018 zal er veel aandacht zijn voor de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming zoals die van toepassing wordt per 25 mei van dit jaar. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. In dit kader zullen er verdere maatregelen worden ingevoerd op het vlak van verantwoording en transparantie. Het nieuw in te richten onderdeel Stadscontrol zal hier een cruciale rol in spelen. Zie hier voor de separate Rapportage Informatiebeveiliging.

Vennootschapsbelastingplicht jaar 2017 (winst belasting)
Sinds 1 januari 2016 is de wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven in werking getreden. Het doel van de wet is gelijk speelveld creëren. Vanaf dat moment geldt dat als gemeenten economische activiteiten ontplooien op een markt waar ook niet-overheidsondernemingen actief zijn deze op dezelfde manier aan de heffing van de vennootschapsbelasting worden onderworpen.

Voor 2017 heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden. De gedefinieerde activiteiten (59) binnen de gemeente Nijmegen zijn getoetst aan de cumulatieve ondernemerscriteria.

Uit de analyse blijkt dat de grootste activiteiten waar sprake is van opbrengsten derden, het ontwikkelingsbedrijf, parkeren en vastgoed wederom voor het jaar 2017 niet vennootschapsbelastingplichtig zijn.

Voor de overige activiteiten blijkt uit de analyse dat deze niet als onderneming worden aangemerkt. Dit is te wijten aan het feit dat opbrengsten ontbreken of dat niet voldaan wordt aan het winstcriteria.

Er is nog wel sprake van onduidelijkheden over de classificatie van afvalstromen en het normaal vermogensbeheer begrip. De landelijke gesprekken hierover lopen moeizaam.

Per kwartaal vinden horizontaal toezicht gesprekken tussen Gemeente Nijmegen en de Belastingdienst. In het kader van de beheersing van dit proces en het eventueel voldoen van de belasting is afgesproken met de belastingdienst dat een uitgebreide analyse de eerste drie jaren plaatsvindt (jaar 2016, 2017 en 2018). Als het proces eenmaal loopt zal de insteek een marginale jaarlijkse toets zijn.

Juridische Zaken
De afdeling Juridische Zaken heeft in 2017 op het terrein van de bedrijfsvoering qua Rechtsbescherming het accent gelegd op het afhandelen van bezwaren, klachten en beroepszaken. Uit oogpunt van dienstverlening en een goed contact met de gemeente, proberen we daar waar mogelijk zaken informeel af te handelen. Daarnaast is veel aandacht voor samenwerking met andere afdelingen. Dit uitte zich bijvoorbeeld ook door het creëren van een meeloopstage voor een medewerker van de afdeling Zorg en Inkomen. De afdeling ontving 1492 bezwaren en 272 klachten. We handelden 89% van de bezwaarschriften en 96,8% van de klachten af binnen de wettelijke termijn, ruim meer dan de doelstelling van respectievelijk 70% en 80%. Slechts 5,3% van de bezwaren werd gegrond verklaard, bijna 39% handelden we informeel af.  Niet minder dan 94% van de klachten kon informeel worden afgedaan.

De andere belangrijke pijler van de afdeling Juridische Zaken is de Juridische advisering. We hebben ervoor gezorgd dat we op tijd aan tafel kwamen bij juridische adviseringsvraagstukken en hebben de verbinding gemaakt met de advisering van andere ondersteunende afdelingen. Andere belangrijke thema’s binnen het taakveld waren het voeren van de regie op de inzet van juridische inhuur, coördinatie van de afhandeling van WOB-verzoeken en de toets op de juridische kwaliteit van alle college- en raadsvoorstellen.