Stadsrekening 2017
PCPortal

Personeel

PERSONEELSKOSTEN, FORMATIEBEHEER EN INHUUR
Voor het laten functioneren van de gemeente als organisatie moeten er kosten gemaakt worden ten behoeve van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan personeelskosten, inhuur, huisvestingskosten en overige apparaatskosten. Deze kosten worden verdeeld over de beleidsprogramma's, de investeringen en de grondexploitaties. Op de bedrijfsvoering wordt strak gestuurd zodat de uitvoering op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze binnen de toegestane budgetten plaatsvindt. Budgetten staan onder andere onder druk vanwege bezuinigingen.

In onderstaande tabel staat weergegeven hoe de realisatie zich verhoudt tot de begroting over de jaren 2016 en 2017. Het betreft de totale loonsombegroting inclusief loonsom bestuurders. Dat wil zeggen College, Raad, fracties en oud-wethouders.

Jaar
Bedragen in € 1.000

Begroting  loonsom

Realisatie loonsom

minder uitgaven dan begroot

2016

97.683

97.830

- 147

2017

99.244

97.344

1.900

In onderstaande tabel zijn de loonsom en de FTE’s exclusief bestuurders vermeld. Bedragen in € 1.000

Jaar
Bedragen in € 1.000

Begroting  loonsom

Realisatie loonsom

minder uitgaven dan begroot

Fte begroot 31-12

Fte werkelijk      31-12

Boventalligen

Vacatures

2016

94.904

95.463

-559

1.490

 1.401

31

148*

2017

96.624

95.253

1.371

1.460

 1.419

19

144*


* Dit aantal is inclusief interne vacatures en resultaatopdrachten.

De lichte daling van de begrote formatie wordt met name veroorzaakt door het vervallen van fte's  die eind 2016 nog gekoppeld waren aan de voormalige afdeling Werk. De begrote loonsom is aangepast met de in de CARUWO afgesproken schaalverhogingen.

Vacatureruimte en Resultaatopdrachten
Het begrip vacature heeft in 2017 een definitieve transformatie ondergaan. Door de werkwijze onder de naam Oversteek wordt er intern niet langer gewerkt met vacatures maar enkel nog met zogeheten resultaatopdrachten. Door het werken hiermee wordt de wendbaarheid van de organisatie voor het vervullen van haar opgaven vergroot en worden de talenten van de interne medewerkers beter benut. Leidt een resultaatopdracht niet tot een interne vervulling dan gaat er alsnog een vacature extern uit.

Omdat 2017 een overgangsjaar was zijn er nog 77 interne vacatures geweest. Daarnaast zijn er ook 67 resultaatopdrachten gesteld. Van de interne vacatures en de resultaatopdrachten zijn er 41 niet intern vervuld en als externe vacature uitgezet. Het aantal tijdelijk ambtelijke aanstellingen, anders dan bij wijze van proef, stond eind 2017 op 45. Dit alternatief voor externe inhuur blijft stabiel. Verder wordt de financiële ruimte die ontstaat door (tijdelijke) vacatureruimte ook gebruikt om de zogenaamde bovenschaligheid en kosten van boventalligen te compenseren.

Boventalligen/Herschikkers
Medewerkers die de status van herschikker hebben gekregen als gevolg van bezuinigingen nemen we niet extra op in de loonsombegroting. Deze kosten moeten binnen de bestaande begroting worden opgevangen. De daling van het aantal boventalligen naar 19 is het gevolg van gerichte intensivering van de begeleiding vanuit P&O voor deze doelgroep in combinatie met het creëren van nieuwe kansen voortkomend uit het medewerkersprofiel en de Oversteek.

Inhuurkosten
Als onderdeel  van de bedrijfsvoering heeft de inhuur nog steeds onze bijzondere aandacht. We streven ernaar om de uitgaven beperkt te houden binnen de afgesproken spelregels. Er wordt altijd eerst gekeken naar mogelijke interne oplossingen, bijvoorbeeld via een resultaatopdracht, alvorens er extern ingehuurd wordt. Soms wordt er ingehuurd als tijdelijke invulling in projecten als we zelf niet over de specialistische kennis beschikken. Hoewel we inhuur tot een noodzakelijk minimum willen beperken, vinden we het ook belangrijk om de organisatie flexibel te houden. Het aantrekken van tijdelijk personeel moet altijd een te verantwoorden keuze zijn.

In onderstaand overzicht staat weergegeven voor welke categorie er is ingehuurd.

Categorie
Bedragen in € 1.000

begroting 2016

begroting 2017

realisatie 2016

realisatie 2017

Programma's

1.060

598

1.300

859

Investeringen

0

0

0

0

Kostenplaatsen

5.207

4.408

8.597

10.226

Planexploitaties

0

0

935

1.072

Totale inhuur

6.267

5.006

10.832

12.156


In 2017 zien we een toename  van de inhuur. Deze doet zich met name voor bij de afdelingen Financiën (Inkoop en Belastingen), Publiekszaken en Zorg & Inkomen. Belangrijk is dat alle gerealiseerde inhuur gedekt is door specifieke daarvoor begrote budgetten, door vacatureruimte of door extra (externe) opbrengsten.