Stadsrekening 2017
PCPortal

Eigen vermogen

Boekwaarde per

31-12-2017

31-12-2016

Algemene reserve

83.611

73.379

Bestemmingsreserve

17.857

23.927

Rekeningresultaat

-11.486

-11.318

Totaal

89.982

85.988

Het resultaat over 2017 is als volgt opgebouwd:

Rekeningresultaat 2017

Lasten

775.961

Baten

778.592

Saldo voor aanspreken reserves

-2.631 V

Reservemutaties:

Storting in de reserves

39.234

Onttrekking uit de reserves

25.117

Per saldo storting in reserves

14.117 N

Resultaat voor verwerking resultaatvoorstellen

 11.486 N

Reserves

reserves

boekwaarde
 31-12-2016

toevoeging

onttrekking

bestemming resultaat 2016

boekwaarde
 31-12-2017

F022  saldireserve

73.379

30.568

4.691

-15.646

83.611

Subtotaal algemene reserve

73.379

30.568

4.691

-15.646

83.611

F004 1%-regeling beeldende kunst

472

53

525

F029 onderwijshuisvesting

2.002

0

44

1.957

F040 ISV

372

43

73

342

F046 afschrijving

1.167

59

1.108

F047 bereikbaarheidsfonds

415

24

439

F051 focus citymarketing

176

25

151

F052 gesubsidieerde arbeid

324

-324

0

F054 ondernemersfonds

450

450

F057 duurzaamheidsmaatregelen

297

524

497

324

F058 WMO-jeugd

9.726

124

11.917

3.111

1.043

F059 onderhoud vastgoed

3.435

5.381

5.758

3.058

F060 POG buitensport

1.028

600

485

1.142

F061 decentralisatie bodemverontreiniging

930

176

1.106

F062 WMO beschermd wonen

1.966

611

1.143

1.540

2.974

F063 startersleningen

1.168

423

745

F064 Masterplan BUIG

0

1.129

1.129

Fxxx   Reserve onderhoud stadsbrug

0

1.363*

1.363*

Subtotaal  overige bestemmingsreserve

23.927

10.028

20.426

4.328

17.857

Totaal reserves

97.306

40.597

25.117

-11.318

101.468

Saldireserve

De saldireserve is een algemene reserve en is bedoeld om risico’s op te kunnen vangen. De saldireserve maakt een belangrijk deel uit van het weerstandsvermogen. De saldireserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad. De hoogte van de saldireserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte, bestaande uit een “harde” ondergrens en een flexibele bovengrens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen.

1%-regeling Beeldende Kunst

Voor beeldende kunst worden in bouwkredieten gelden beschikbaar gesteld. Uitvoering van kunstwerken zijn losgekoppeld van de betreffende bouwplaatsen. Tegenover de gelden die via de regeling gereserveerd worden, wordt een programma van projecten opgesteld. De grilligheid van de projecten in hun verloop- de ene opdracht duurt veel langer dan de andere en elk opdrachtproces verloopt weer anders- maakt  “flexibele” beschikbaarheid van de middelen nodig.  Om die reden is  de reserve 1% beeldende kunst gevormd.

Reserve onderwijshuisvesting

Het doel van de reserve Onderwijshuisvesting is het oormerken van gelden voor het onderwijshuisvestingsveld.

Reserve ISV

Het restant ISV gelden is in 2015 op grond van raadsbesluit verhoogd met onder meer de terugontvangen gelden Papengas. Daarnaast is in 2017 met raadbesluit de reserve verhoogd met incidentele meevaller vanuit het restauratiebudget.
Er is vastgelegd welke projecten gefinancierd moeten worden uit deze ISV reserve. Na afwikkeling van deze projecten kan de ISV reserve vervallen. Het gaat om de projecten woningen boven winkels, monumentensubsidie, De Bastei en de Valkhofmuur.

Reserve Afschrijving

Bij investeringen met een economisch nut mogen bepaalde inkomsten  op grond van het BBV niet in mindering worden gebracht op de nieuwe investering (verzekeringsgelden na bijv. brand, de opbrengst uit verkoop van een pand, etc.) . Deze bijdragen kunnen in de reserve afschrijving gestort worden. Via onttrekkingen uit deze reserve worden de met die investering samenhangende kapitaallasten verlaagd.

Reserve Bereikbaarheidsfonds

De reserve is in 2005 ingesteld. Het doel van deze reserve is om gelden, die ontvangen worden op grond van de bouwverordening ten behoeve van alternatieve parkeervoorzieningen, beschikbaar te houden voor de realisatie van die parkeervoorzieningen. Met het raadsvoorstel “Kiezen én Delen, Parkeren in Nijmegen, is de Verordening Bereikbaarheidsfonds gemeente Nijmegen aangepast. Belangrijkste aanpassing is dat de bestemming van dit fonds verruimd is. Voorheen was de inzet beperkt tot parkeervoorzieningen en nu gaat het om een bijdrage bereikbaarheidsbeleid in bredere zin. De parkeerbijdrage heeft als doel bij te dragen in de financiering van het bereikbaarheidsbeleid van de gemeente Nijmegen indien een nieuwe ontwikkeling er zelf niet in slaagt om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te lossen.

Reserve Focus citymarketing

De raad heeft middelen vrij gemaakt voor het meerjarenprogramma citymarketingactiviteiten. Tevens heeft ons college het (meerjarige) uitvoeringsprogramma Citymarketing 2015-2018 vastgesteld.  Teneinde middelen in te kunnen zetten  voor dit doel is de reserve gevormd.

Reserve afbouw gesubsidieerde arbeid

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de uitgaven die verband houden met de afbouw van de gesubsidieerde arbeid. Bij de oprichting van de MGR Rijk van Nijmegen/het Werkbedrijf is besloten om de decentrale uitkering voor Participatie over te dragen aan de MGR Rijk van Nijmegen/ het Werkbedrijf. Uit deze middelen worden door de MGR ook de (restant) kosten die verband houden met de (afbouw van de) gesubsidieerde arbeid betaald. Hiermee kan de Reserve Gesubsidieerde Arbeid bij de Gemeente Nijmegen komen te vervallen. Bij de besluitvorming 2de winstbestemming wordt voorgesteld om het saldo van deze reserve te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Dit is in 2017 gerealiseerd.

Reserve ondernemersfonds inzake lastenverlaging

Doel van de reserve is om de middelen uit het ondernemersfonds beschikbaar te houden voor de ondernemers. Indien het ondernemersfonds op enig moment een onderbesteding kent, dan behoort dit ingezet te worden voor verlaging gebruikerstarief OZB niet woningen.

Reserve duurzaamheid

De Gemeenteraad heeft in mei 2013 het Vliegwielprincipe Duurzaamheid vastgesteld. De kern van dat  voorstel is dat met investeren in duurzaamheidsmaatregelen kostenbesparingen (op energie) worden gerealiseerd. Het bedrag van deze besparingen brengen we in mindering op de betreffende (energie)budgetten en storten we, ter dekking van de kapitaallasten van de  gerealiseerde duurzaamheids- investeringen in de reserve duurzaamheid.

Reserve WMO-jeugd

Het doel van deze reserve is om eventuele incidentele tekorten binnen het programma Zorg en Welzijn te kunnen opvangen, mede in het licht van de nieuwe WMO- en Jeugdtaken. In 2017 is na vaststelling van de jaarrekening 2016 het resultaat van het programma Zorg en Welzijn aan de reserve toegevoegd.

Reserve onderhoud vastgoed

Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor onderhoud van panden. Dit onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsplan. De werkzaamheden kunnen jaarlijks afwijken van het budget. Ter egalisering van deze kosten en het beschikbaar houden van het budget is deze bestemmingsreserve gevormd.

Reserve POG buitensport

Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor onderhoud buitensport. Dit onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsplan. De werkzaamheden kunnen jaarlijks afwijken van het budget. Ter egalisering van deze kosten en het beschikbaar houden van het budget is deze bestemmingsreserve gevormd.

Reserve Masterplan BUIG

Het doel van deze reserve is egalisatie van de kosten voor de uitvoering van de projecten van het masterplan BUIG 2017-2019.

* Reserve onderhoud stadsbrug
Bij het opleveren van de stadsbrug is een contract met een aannemer gesloten voor het onderhoud (25 jaar) van de stadsbrug. Omdat de met dit onderhoud samenhangende betalingen  stijgen van ca. 150.000 tot bijna een miljoen in de loop der jaren, is toen een voorziening stadsbrug gemaakt, waarin jaarlijks gelijkblijvende stortingen  (ca 6 ton) worden gedaan waaruit het onderhoud betaald wordt. Het BBV kent stringente eisen aan een voorziening en één van de eisen is dat er een onderhoudsplan ligt waarop de voorziening is gebaseerd. Strikt formeel heeft de aannemer het onderhoudsplan en heeft de gemeente een hierop gebaseerd betalingsschema met de aannemer afgesproken. De vraag is dan ook of geheel aan de formaliteiten van een voorziening voldaan wordt. Zeker is dat de intentie van de gemeente Nijmegen het gelijkmatig spreiden van de onderhoudslasten is. Hierbij past het regiem van een reserve in ieder geval. In deze jaarrekening willen wij de voorziening dan ook omzetten in een reserve stadsbrug. Om die reden is de reserve onderhoud Stadsbrug toegevoegd , hetgeen qua storting een verschuiving betreft tussen de voorziening en de reserve. Bij de beslispunten bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve in te stellen en de middelen uit de voorziening hierin te storten en hiermee wordt de toegepaste werkwijze geformaliseerd.