Stadsrekening 2017
PCPortal

Langlopende schulden

langlopende schulden

31-12-2016

Vermeerderingen

Aflossingen

31-12-2017

rente

obligatieleningen

20.000

20.000

40.000

304

onderhandse leningen pensioenfonds en verzekeraar

35.302

26.142

9.160

505

onderhandse leningen banken en ov. fin. instellingen

536.302

86.000

60.175

562.127

13.023

binnenlandse bedrijven

21.000

10.000

11.000

453

openbare lichamen

85.000

20.000

65.000

442

waarborgsommen

202

3

3

202

Totaal

697.806

106.003

116.320

687.489

14.727

Bankzaken met gemeenten vinden overwegend plaats met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse WaterschapsBank (NWB) en het Rijk. Het Rijk  in verband met het verplichte schatkistbankieren. Naast het sluiten van rechtstreekse leningen bij genoemde instellingen, maken wij ook gebruik van schuldpapier dat via de BNG loopt. In dat geval treedt de BNG op als tussenpersoon van een (obligatie)lening.
De met deze langlopende leningen samenhangende rentelast bedraagt in totaal € 14,7 miljoen in 2017.

waarborgsommen

31-12-2017

31-12-2016

beheer objecten, GB

70

68

parkeerbadges

43

43

sleutelgeld accommodaties

23

22

vastgoed management panden en woningen

66

69

Totaal

202

202