Stadsrekening 2017
PCPortal

Overlopende passiva

Verplichtingen en vooruit ontvangen bedragen

overlopende passiva

31-12-2017

31-12-2016

voorschotbedragen overheidslichamen ( OMBD )

2.993

8.142

verplichtingen inzake ondernemersfonds

358

428

nog te betalen zorgkosten

12.358

0

nog te betalen bedragen

6.014

19.934

nog te betalen rente onderhandse leningen

7.390

7.620

vooruit ontvangen bedragen

9.732

1.175

Totaal

38.845

37.299

OMBD’s

naam gelden van derden

boekwaarde 31-12-2016

toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2017

O006 Volwasseneneducatie v/h  Participatiebudget (Educatie, inburgering en re-integratie)

43

0

4

39

O023 EFRO en ESF

24

0

0

24

O045 Jeugd aan de slag

8

0

8

0

O047 Francia media

76

0

60

16

O055 effectonderzoek stadsverwarming

15

0

15

0

O073 RVMK Zuid

32

0

32

0

O075 fietsprojecten

-317

343

0

26

O077 project deelname CLINSH

44

56

0

100

O078 regioarcheologie

26

0

6

20

O079 SSV gevelisolatie

684

0

416

267

O084 dijkteruglegging

3.625

0

3.625

0

O086 instandhouding monumenten Nijmegen

66

41

0

107

O087 ESF VSO PRO

385

52

0

437

O088 ESF werk is de uitkomst

-738

782

0

44

O091 beter benutten vervolg

-295

0

817

522

O092 uitstapprogramma prostituees

88

0

77

11

O094 investeringsregeling binnenstad 2016-2018

40

0

21

19

O095 Investeringsagenda Arnhem Nijmegen

109

493

0

602

O096 rijkssubsidie parken

66

31

0

96

O097 bevordering werkgelegenheid laaggeschoolden

0

218

0

218

O098 transformatieaanpak binnenstad

0

205

0

205

O099 aanlooproute binnenstad

0

240

0

240

O005/O065/O075/O088/O089/O090/O091*

4.161

Eindtotaal

8.142

2.461

5.081

2.993

*) De boekwaarde per 31-12-2016 wordt hier vermeld om aansluiting te krijgen met de eindstand van de jaarrekening 2016.

Volwasseneneducatie van het Participatiebudget

Het participatiebudget betrof één budget waarbij de rijksmiddelen voor reā€integratie, educatie en inburgering worden ontvangen. Vanaf 2015 worden de middelen voor re-integratie echter als één uitkering via het gemeentefonds ontvangen en als opdrachtbedrag naar de MGR Rijk van Nijmegen/Werkbedrijf overgemaakt. Alleen het vanuit het ministerie van OCW voor volwassen-educatie geoormerkte budget loopt nog via deze OMBD.

EFRO en ESF

De afwikkeling van de subsidie Cool Breaks  moet nog plaatsvinden.

Jeugd aan de Slag

De  subsidie toekenning uit 2011 is inmiddels met het Rijk afgerekend. Voor de periode 2014/2015 was een nieuwe toekenning gedaan voor  Actie Jeugd Additionele scholing, opleiding en toerusting van jongeren op of tot de arbeidsmarkt. In 2017 heeft afwikkeling plaatsgevonden.

Francia Media

Het Valkhof wordt onderdeel van de Europese erfgoedroute De gemeente Nijmegen gaat met Het Valkhof deelnemen aan het Europese project Francia Media, een project dat zich richt op de vroege middeleeuwen en de periode van het Frankische Midden Rijk. Belangrijk onderdeel van het project is een erfgoedroute langs tien plekken die in de tweede helft van de 9e eeuw van groot cultuurhistorisch belang waren. Het Valkhof wordt een van de plekken van de erfgoedroute. Nijmegen ontvangt voor de deelname aan Francia Media  een Europese subsidie.

Effectonderzoek stadsverwarming

Bijdrage voor het voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die voor 2015 gelden, via een onderzoek om het effect van stadsverwarming en schone vrachtwagens op de luchtkwaliteit in beeld te brengen. In 2017 zijn de teveel ontvangen voorschotten terugbetaald, de OMBD is afgesloten.

Regionale Verkeers milieukaart Zuid

Jaarlijkse actualisatie van de Regionale Verkeers milieukaart. Nijmegen is hierbij project- en procesleider en verantwoordelijk voor de actualisatie van de regionale kaart en verrekend de uitgaven met de regiogemeenten. De OMBD is eind 2017 opgeheven.

Fietsprojecten

De voor diverse fietsprojecten toegekende  subsidies verantwoorden we op deze OMBD. Het gaat om 10 projecten, waarvan er 3 in 2017 zijn afgesloten en er 1 in een andere balanspost is opgenomen. Er zijn dus nog 6 doorlopende projecten.

Project deelname CLINSH

Terugdringen van lokale luchtvervuiling door schepen. Nijmegen is gevraagd projectpartner te worden binnen het Europese project CLINSH (Clean INland SHipping). Het project loopt tot 2020.

Regioarcheologie

Het adviseren van gemeenten op het gebied van de archeologie; het initiëren voorlichting, educatie en bevorderen draagvlak; het beoordelen van de kwaliteit van archeologisch onderzoek; inbedding archeologie in ro-beleid; advisering beheer en behoud archeologische monumenten.

SSV gevelisolatie

Aanbrengen van geluidwerende maatregelen aan particuliere woningen. De bij de start ontvangen subsidiemiddelen zijn voor apparaatskosten t.b.v. voorbereiding en begeleiding van de latere uitvoering door een aannemer. Deze subsidie is toegekend op grond van de SSV-regeling. Voor de uitvoeringsfase door de aannemer worden aanvullende subsidiemiddelen door het ministerie verstrekt. De sanering van woningen loopt tot 2021. De maatregelen voor subsidieproject voor gevelisolatie op grond van de ISVG regeling moeten 1-1-2018  zijn afgerond; waarna het verslag 1-3-2018 moet zijn ingediend bij het Rijk.

Dijkteruglegging

De ontvangen rijksmiddelen ten behoeve van de dijkteruglegging worden verantwoord bij de grondexploitaties. De rijksmiddelen die nog niet besteed waren, werden hier verantwoord en werden zodra de uitgaven waren gedaan, weer ten gunste van het project dijkteruglegging gebracht of terugbetaald aan het rijk. Het project is inmiddels afgewikkeld.

Instandhouding monumenten Nijmegen

Voor het verlenen van subsidies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten voor de instandhouding van deze monumenten op basis van de gemeentelijke subsidieregeling, heeft de gemeente Nijmegen een bijdrage van de provincie ontvangen. Deze subsidieregeling loopt voor het jaar 2017.

ESF VSO PRO

Dit betreft een subsidie voor het project “VSO PRO” wat loopt tot eind 2018.

ESF werk is de uitkomst

Dit betreft een subsidie voor het project “werk is de uitkomst”. Hiervoor is in 2017 een einddeclaratie ingediend.

Beter benutten vervolg

Voor de uitvoering het programma Beter Benutten Vervolg zijn door het Rijk en Provincie middelen beschikbaar gesteld voor infrastructurele- en gedragsmaatregelen ter verbetering van de verkeerscirculatie. De subsidie wordt bepaald aan de hand van ingediende bestedingsplannen. Momenteel lopen er 4 projecten. De subsidies worden per bestedingsplan achteraf na vaststelling uitbetaald.

Uitstapprogramma prostituees

Het Rijk heeft een subsidie toegekend voor de periode tot en met december 2017 voor het uitstapprogramma prostituees. De subsidie wordt verstrekt ter uitvoering van de volgende activiteiten: De ontwikkeling en uitvoering van nieuwe uitstapprogramma's,  het uitbreiden van een bestaand uitstapprogramma en het versterken van de sociale positie van prostituees.

Investeringsregeling binnenstad 2016-2018

Met dit project wordt het vestigings- en verblijfsklimaat van de aandachtsstraten verbeterd, waarbij ondernemers en eigenaren worden gestimuleerd te investeren in zowel de binnenkant, als de gevel van hun bedrijfspanden. Het project loopt tot juni 2018.

Investeringsagenda Arnhem Nijmegen

Het betreft verschillende duurzame subsidie projecten. De eerste is ‘’Groene Hub 3.0’’ met als doel versnelling te geven aan de circulaire economie en het opwekken van duurzame energie op vijf regionale hubs. Het project ‘’European Green Capital 2018’’ heeft als doel Nijmegen neer te zetten als European Green Capital 2018. Het project ‘’Routekaart Groene Kracht’’ heeft als doel om deze routekaart te actualiseren. Als laatste het project ‘’De Groene Delta’’  met als doel de transitie van het ENGIE-terrein tot een duurzame campus.

Rijkssubsidie parken

Betreft rijksmiddelen voor de parken Brakkenstein, Kronenburgerpark en Het Valkhof. Het geld wordt gebruikt voor beheer en onderhoud maar ook om de cultuurhistorische elementen in de parken te herstellen en om te onderzoeken hoe we de groene Rijksmonumenten evenementbestendiger kunnen maken.

Bevordering werkgelegenheid laaggeschoolden

OMBD heeft betrekking op de Provinciale subsidie die als doelstelling heeft om een impuls te geven aan de laaggeschoolde werkgelegenheid in het Rijk van Nijmegen.

Transformatie binnenstad

Het doel van dit project is Nijmegen en Arnhem bruisende binnensteden aan de rivier te maken en de Uitvoeringsovereenkomst project "Bloemerstraat en Hertogstraat" te Nijmegen uit te voeren. Het project loopt tot en met 31 december 2018.

Aanlooproute binnenstad

Dit betreft provinciale middelen voor de uitvoering van het project Aanlooproutes binnenstad in het kader van het programma Gelderse Gebiedsopgaven - Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen, doel bruisende binnensteden aan de rivier.