Stadsrekening 2017
PCPortal

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Boek- waarde 31-12-'16
E

Boek-
waarde 31-12-'16
M

Investe-ringen

Desinves-teringen

afschrij-vingen

bijdragen van derden

Boek-
waarde 31-12-'17 E

Boek-waarde 31-12-'17
M

gronden in erfpacht

620

620

gronden en terreinen

27.220

6.332

4.326

1.919

18

29.623

6.318

bedrijfsgebouwen

194.663

9.529

6.905

8.185

60

189.042

woonruimten

3.352

37

189

174

3.025

grond-, weg- en waterbouwkundige werken voor 2017

30.499

74.989

7.596

6.004

3.590

34.916

68.573

grond-, weg en waterbouwkundige werken vanaf 2017

8.141

8.141

vervoermiddelen

1.067

163

319

911

machines, apparaten, installaties

4.295

-68

291

5

671

3.896

-54

overige activa

18.264

21

288

284

3.615

14.660

14

activa in ontwikkeling

3.826

-2

-1.137

2.477

210

onderhanden werk via VGP

-4.157

2.746

2.958

344

1.203

Economisch nut met heffing

Riolering

33.344

12.158

6.954

2.162

36.386

Subtotaal

312.993

84.018

44.350

9.302

25.940

5.812

315.900

84.405

NIEGG:
Verspreid liggende terreinen

159

159

0

Overige terreinen en panden

23.169

26

21.969

1.226

Totaal

336.321

84.018

44.376

31.430

25.940

5.812

317.126

84.405

herrubricering Goffertstadion*

-9.700

TOTAAL

307.426

84.405

Materiële vaste activa

Boek-
Waarde
31-12-16

Investeringen

Desinvesteringen

afschrijvingen

bijdragen van derden

Boek waarde  31-12-17

In erfpacht uitgegeven gronden

620

620

Investeringen economisch nut

302.356

25.383

31.403

14.482

1.740

280.114

herrubricering Goffertstadion

-9.700

Investeringen economisch nut ( met heffing)

33.344

12.158

6.954

2.162

36.386

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

84.019

6.811

4.506

1.911

84.413

Totaal

420.338

44.352

31.403

25.942

5.813

391.832

Vanaf 2017 moeten alle investeringen opgenomen worden bij de Materiële Vaste Activa en naar gebruiksduur worden afgeschreven. Dus ook de investeringen met maatschappelijk nut. Tot 2017 mochten de investeringen met maatschappelijk nut in één keer ten laste van de rekening worden gebracht. Vanaf 2017 moeten deze investeringen volgens de nieuwe BBV regelgeving geactiveerd worden.
Om die reden is er voor de maatschappelijk nut investeringen onderscheid gemaakt tussen investeringen vóór 2017 en vanaf 2017. Daar waar dit onderscheid niet gemaakt is, zijn in 2017 geen maatschappelijk nut investeringen gedaan.

In de materiële vaste activa was het Goffertstadion (opstallen en grond) opgenomen voor € 9,7 miljoen. Met NEC is overeengekomen dat zij de opstallen mogen kopen voor € 7,6 miljoen wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Effectuering van de koop kan tot eind 2019 plaats vinden. Wanneer de verkoop niet door zou gaan, zorgt de gemeente er voor dat het Goffertstadion beschikbaar blijft voor NEC.

*Omdat het de bedoeling is om het Goffertstadion te verkopen, moet op grond van recente regelgeving het stadion opgenomen worden onder voorraad handelsgoederen.

Enkele grote investeringen in 2017 zijn de inbreng van het Thermion bij de bedrijfsgebouwen, gedeeltelijke afronding van de Bastei en de oplevering oostelijke Waalkade.