Stadsrekening 2017
PCPortal

Voorraden

Waardering grondexploitaties

Het verloop en de samenstelling van de grondexploitaties is ingedeeld naar hoofdgroepen van complexen. Ten behoeve van de bepaling van de boekwaarde van de complexen zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd. Deze actualisatie is met inachtneming van de uitgangspunten, de parameters, zoals  in de Zomernota zijn vastgesteld. Deze parameters zijn bepaald overeenkomstig de notities van de commissie BBV. De effecten uit het VGP zijn in deze balanswaardering opgenomen. Verliesverwachtingen hebben geleid tot het opnemen van een voorziening als correctie op de boekwaarde.

Wijziging uitgifte bedrijventerrein vanaf 2015
Met name de provinciale aanwijzing in 2015 op terrein de Grift  heeft ertoe geleid dat de uitgifte van bedrijventerreinen ingaande 2015,  voorlopig is teruggebracht van 6 ha naar 4,3 ha per jaar.

Tussentijdse winstname

Op basis van een recente uitspraak van de commissie BBV moet bij winstgevende grondexploitatieprojecten tussentijds winst worden genomen. In Nijmegen hanteren wij echter een voorzichtiger principe: Verwachte winsten worden in principe genomen bij het afsluiten van een planexploitatie. Tussentijds wordt slechts winst genomen als de boekwaarde van het onderhanden werk negatief is (meer opbrengsten dan kosten) én groter is dan de hoogte van de nog te maken kosten. Op grond van de op 14 maart 2018 uitgebrachte notitie van de commissie BBV moeten we  een tussentijdse winst van 1,2 miljoen nemen. Hiermee wijken we af van het VGP van maart 2018.

Grondexploitaties

boekwaarde
31-12-2016

investeringen
2017

opbrengsten
2017

resultaatname
2017

boekwaarde
31-12-2017

Stedelijke ontwikkelingsprojecten

39

116

387

232

0

bedrijvigheidsprojecten

3.367

860

-515

-44

4.698

tussentijdse winstname na VGP

1.200

1.200

woningbouwprojecten

1.214

5.719

2.591

48

4.390

Herstructurering

-3.582

962

591

150

-3.061

Stadscentrum

3.104

73

-203

3.380

Waalsprong

323.887

29.360

32.875

-6.175

314.197

Maatschappelijk Vastgoed

30.744

5.878

1.950

34.672

Koers West

38.681

25.174

16.208

47.647

faciliterend

-555

962

730

21

-302

Projecten in ontwikkeling (pio’s)

2.274

969

2.549

1.299

1.993

Af: Voorzieningen

-58.976

-1.662

-15.132

-45.506

Totaal

340.198

68.411

42.031

3.269

363.308

Nog te realiseren lasten

327.042

Nog te realiseren baten

-633.421

Nog te realiseren opbrengsten, niet in boekwaarde grexen opgenomen

-52.506

Nog te realiseren rente voorziening

-10.516

Eindresultaat

-6.093

Grondexploitaties

boekwaarde
 31-12-2016

boekwaarde 31-12-2017

voorziening

nog te realiseren  rente voorziening

voordelig eindresultaat

Spoorzone/TPG

40

0

stedelijke ontwikkelingsprojecten

40

0

0

Nwe Dukenburgseweg, Compaq

6.027

6.142

1.234

102

Knoop Winkelsteeg

-3.096

-683

-900

Microweg, Campusontwikkeling Synton

325

408

-606

Werkzaamheden Bijsterhuizen

83

31

0

Werkzaamheden Bergerden

28

0

bedrijvigheidsprojecten

3.367

5.898

1.234

102

-1.506

Malderburchtstraat Nieuw Malderborgh

-110

-55

-12

Prins Hendrikstraat 7

1.438

0

Heijendaalseweg klooster Brakkenstein

-42

-106

0

Kamerlingh Onnesstraat 20, Onder Onnes

-142

0

Groesbeekseweg /Heijendaalseweg

-73

-69

-30

Groenestraat Smit Draad terrein

-169

-136

0

Neboklooster, achterterrein

2

19

0

Vossenlaan 43

0

3.328

0

Kinderdorp Neerbosch

0

930

-24

Dorpstraat 92-118

0

361

-48

woningbouwprojecten

904

4.272

-114

Hatert vlek 2 Circusterrein

-1.283

-739

-51

Tollenstraat + Dobbelmanweg

385

351

0

Dukenburg Herstructurering

-1.077

-1.052

548

22

Nachtegaalplein e.o.

-716

-773

-327

Kaaplandstraat

-7

0

Malvert Maisonettes

-891

-848

-2

Rozenbuurt, Asterstraat e.o.

-380

-16

0

Kolpingbuurt

142

-220

55

3

Ahornstraat, Hengstdal

0

51

18

1

Herstructurering

-3.827

-1.768

621

26

-380

Parkeervoorziening oude Stad en woningbouw

3.104

3.380

1.821

189

Stadscentrum

3.104

3.380

1.821

189

Waalsprong

323.887

314.197

23.250

8.667

Lindenholt Noord

134

185

-149

Zorgwoningen Stadbroekseweg

128

158

0

Onderwijshuisvesting

30.481

34.329

18.580

1.532

Maatschappelijk Vastgoed

30.743

34.672

18.580

1.532

-149

Mercuriuspark / Nymakwartier

-2.610

-2.866

-3.944

Waalfront

41.292

50.513

Koers West

38.682

47.647

PIO's

2.274

1.993

AF: Voorzieningen

-58.976

-45.506

Totaal

340.198

363.308

45.506

10.516

-6.093

Voorraad handelsgoederen

Het Goffertstadion ter waarde van € 9,7 miljoen was onder de materiële vaste activa opgenomen, maar omdat het stadion ter verkoop is aangeboden, is het geherrubriceerd naar voorraden.