Stadsrekening 2017
PCPortal

Welzijn en Zorg
In het welzijns- en gezondheidsdomein hebben we in de wijken ingezet op meer beweegroutes, beweegactiviteiten voor kwetsbare kinderen, projecten voor jonge moeders en laaggeletterden. Op het gebied van ontmoeting hebben we een divers aanbod ondersteund, van wijkatelier Lindenholt tot ‘goede dag’ in Waterkwartier. In het jongerenwerk hebben we de samenwerking tussen de verschillende partijen een nieuwe impuls gegeven, hetgeen leidt tot een divers aanbod in Hatert en Dukenburg.

In 2017 zagen we een flinke toename van het aantal burgers dat zich meldde bij het sociaal wijkteam voor ondersteuning: van gemiddeld 650 per maand naar 800-1000. In verband met oplopende wachttijden hebben we de capaciteit van de sociale wijkteams uitgebreid om deze toestroom te kunnen opvangen. De toename van het aantal aanmeldingen heeft zich ook doorvertaald in een toename van de kosten voor ambulante begeleiding Wmo en Jeugd en Jeugdzorg met Verblijf. Op basis van een grondige analyse hebben we bij de nieuwe aanbesteding voor ambulante begeleiding Wmo en Jeugd m.i.v. 2018 maatregelen genomen: selectie op kwaliteit, aanpassing tariefstelling ambulante begeleiding, duur traject specialistische begeleiding maximaal een jaar, PGB-aanbieders moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen.
We hebben ingezet op meer expertise jeugdhulp bij scholen, wijkteams, huisartsen om zo vroegtijdig adequate ondersteuning te kunnen bieden. Op het snijvlak van onderwijs en jeugd hebben we bestuurlijke afspraken met scholen en jeugdhulpverlening gemaakt, om de aansluiting tussen onderwijs en zorg te verbeteren. Hiermee bereiken we dat kinderen die ondersteuning krijgen die voor hen nodig is en minder kinderen thuiszitten.
Bij de sociale wijkteams hebben we de aansluiting met schuldhulpverlening en het werkbedrijf in iedere wijk gemaakt door het toevoegen van deze expertise aan/bij het wijkteam.
Burgers geven aan tevreden te zijn over de ondersteuning door het sociale wijkteam, de hulpverlening door de zorgaanbieders en de nieuwe uitvoering van de huishoudelijke hulp binnen het kader “een schoon en net huis”.
Wij hebben het beleidsplan voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor de komende drie jaar vastgesteld, waarbij we inzetten op ambulantisering van een deel van beschermd wonen en het ontwikkelen van wijkgerichte GGZ.

Armoede en schulden
Het afgelopen jaar hebben we ons volop ingezet om financiële problemen bij Nijmegenaren te voorkomen en waar nodig zoveel mogelijk op te lossen. We geloven dat werk de beste vorm is van armoedebestrijding en om die reden hebben we daar het afgelopen jaar vol op ingezet. Daar wordt onder het thema 'een stad die werkt en leert' uitgebreider bij stilgestaan. Voor personen die desondanks in armoede leven en/of te maken hebben met schuldenproblematiek hebben we onder andere (bijzondere) bijstand verstrekt, inkomensaanvullende maatregelen getroffen, de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) voor minima ingezet, de Meedoenregeling uitgevoerd, het project Vroegsignalering van schulden uitgevoerd, F!X budgetbeheer en budgetcoaching ingezet, het Kinderfonds (sport-, cultuur- en schoolbijdragen voor kinderen die opgroeien in armoede) uitgevoerd (door Stichting Leergeld), de Formulierenbrigade en Papierwinkel, Postadressen en Stabilisatietrajecten ingezet (door het Inter-lokaal), de Kleding- en Voedselbank ondersteund en de saneringstrajecten bij Bureau Schuldhulpverlening ingezet.

Naast de reguliere uitgebreide aanpak op het gebied van werk en inkomen hebben we het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan het Aanvalsplan armoede en schulden en het Masterplan terugdringen bijstandstekort. Dit heeft gezorgd voor een extra impuls op het gebied van re-integratie, voorkomen van voortijdig schoolverlaten, participatie en activering, accountmanagement en acquisitie om meer banen te genereren, preventie van schulden en betere samenwerking in de keten van schuldhulpverlening.

We zijn er dan ook trots op dat we ondanks de impact van de financiële crisis en de rijksbezuinigingen op het sociaal domein in 2017 weer meer kwetsbare Nijmegenaren hebben ondersteund en verder hebben geholpen. Dit hebben we niet alleen gedaan, maar in goede samenwerking met alle partijen in de keten, zoals vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstellingen, het WerkBedrijf, bewindvoerders en particuliere fondsen.

Belangrijke principes voor het komende jaar zijn preventie voor curatie, focus op participatie en meer maatwerk in de wijken.