Stadsrekening 2017
PCPortal

Economische ontwikkeling in het algemeen en in het bijzonder het versterken van de bedrijvigheid is de sleutel naar meer werk, zowel aan de bovenkant als de onderkant van de arbeidsmarkt. Het gaat dan om het stimuleren van startups, het faciliteren van innovatieve MKB-bedrijven opdat ze groeien en bloeien en het kantelen van de gemeentelijke inzet op accountmanagement en acquisitie naar een proactieve aanpak. Het Ondernemerspunt speelt een belangrijke rol in de dienstverlening aan bedrijven en ondernemers. In 2017 is gestart met het opstellen van een plan van aanpak om aanvullend hieraan de gemeentelijke inzet op accountmanagement en acquisitie te versterken. Dit met het doel de bedrijvigheid en werkgelegenheid in stad en regio te vergroten. Daarbij ligt een duidelijk accent op het versterken van de sectoren en baankansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In de eerste helft van 2018 zal dit plan van aanpak inclusief voorstellen voor het vervolg worden opgeleverd. Daarnaast kiezen we ervoor om samen met de ondernemers en kennisinstellingen in onze stad blijvend te investeren in de ontwikkeling van de clusters health en high tech en de Novio Tech Campus. In het plan van aanpak ‘Versterken economische kracht Health & High Tech’ zijn onze ambities, een programma voor de langere termijn en een aantal acties voor de korte termijn opgenomen. Voor de uitvoering op de korte termijn zijn via de Economische Innovatie Agenda en de Investeringsagenda van het stedelijk netwerk Arnhem – Nijmegen middelen gereserveerd.

Met de Economische Raad Nijmegen geven we gezamenlijk uitvoering aan de Economische Innovatie Agenda 2020. Er worden concrete resultaten geboekt, zoals een meerjarige stedelijke aanpak om het startup ecosysteem van Nijmegen te versterken, de realisatie van ondernemerspitches voor startende bedrijven, de lancering van het project Health Accelerator door Rockstart, de ontwikkeling van een strategische acquisitie aanpak op het gebied van Semicon samen met bedrijven en kennisinstellingen, de facilitering van het Internationaal Inscience wetenschapsfilmfestival, etc. Als resultaat van de actietafel Onderwijs - Arbeidsmarkt in de Nationale Onderwijsweek heeft de ERN in 2017 ervoor gekozen zich specifiek te richten op het verbeteren van de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. Hiervoor wordt in de eerste helft van 2018 een voorstel uitgewerkt.

Wij zetten ons in voor perspectief op werk. Onze aanpak richt zich op alle segmenten van de arbeidsmarkt waar zich krapte of werkloosheid voordoet, met nadrukkelijke aandacht voor de aansluiting van de onderkant van de arbeidsmarkt. Een hogere uitstroom uit de bijstand naar werk is belangrijk. We blijven continu zoeken naar samenwerking met het bedrijfsleven om de kansen op werk voor onze inwoners met een uitkering te vergroten. We zetten onze instrumenten op grond van de Participatiewet in om matches tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand te brengen. We voeren dit in regionaal verband uit, via ons WerkBedrijf. In 2017 hebben we voor het eerst sinds het begin van de economische crisis een substantieel dalende bijstandsontwikkeling gerealiseerd. Dit heeft met name te maken met een fors hogere uitstroom naar werk. We verklaren deze hoge uitstroom naar werk voor een groot deel door de aantrekkende economie en de daarmee samenhangende banengroei. Ook hebben we in het kader van het Masterplan terugdringen bijstandstekort extra ingezet op re-integratie, begeleiding, coaching, omscholing, bijscholing en activering. Ook zijn we er in geslaagd een fors aantal statushouders te plaatsen op opleiding en werk.  Ten aanzien van de SW geldt dat we ons in 2017 hebben ingezet om zoveel mogelijk SW-ers te plaatsen op reguliere werkplekken en om het ziekteverzuim terug te dringen.

Kenmerkend voor Nijmegen is ons kennisprofiel met ruim 40% hoger opgeleiden. De groei van de werkgelegenheid zit meer aan de bovenkant van de arbeidsmarkt dan aan de onderkant. We constateren dat er sprake is van een kwalitatieve mismatch tussen wat werkgevers vragen en de mogelijkheden van veel mensen in ons uitkeringenbestand. De werkloosheid onder lager opgeleiden blijft te hoog. Ook is het  aantal huishoudens met een laag inkomen de afgelopen jaren gestegen naar 17%. We vinden dit te veel, ook al is dit percentage gemiddeld voor vergelijkbare steden. We willen de baankansen voor lager opgeleiden vergroten en trekken daarin samen op met onderwijsinstellingen en werkgevers. We doen dit onder andere via het hierboven aangekondigde plan van aanpak accountmanagement en acquisitie, de uitvoering via de ERN, de maatregelen in het kader van voortijdig schoolverlaten en aan de hand van een regionale Human Capital Agenda, die in ontwikkeling is in het kader van de Investeringsagenda. Samen met onderwijsinstellingen en werkgevers is eerder al een human capital scan uitgevoerd op het gebied van Cure en Care. Hierdoor hebben we meer zicht op waar het schuurt tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Deze vraagstukken pakken we regionaal  op binnen het Zorgpact. Dit pact stimuleert samenwerking en concrete projecten van zorginstellingen, onderwijsinstellingen en gemeenten. In navolging van het Zorgpact is er inmiddels ook een TechniekPact. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden om de ontwikkeling van sociale ondernemingen te bevorderen.

Aansluitend bij gewijzigd rijksbeleid werken we volgens  een nieuwe VSV-aanpak. In de aanpak van voortijdig schoolverlaten is ons streven om het aantal VSV-ers terug te dringen naar nul. Dit doen we via het regionaal programma 'VSV en kwetsbare jongeren' voor de periode 2016-2021. Uitgangspunt is dat we alle jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs (dreigen te) verlaten in beeld hebben en met hen een toekomstperspectief ontwikkelen dat leidt naar een passende (vervolg)opleiding, arbeidsplaats, zorg of een combinatie daarvan. Maatwerk is het uitgangspunt. Ook Bureau Leerplicht werkt sinds vorig jaar preventief. De afgelopen periode is verkend op welke manieren de samenwerking tussen WerkBedrijf, Bureau Leerplicht en onderwijsinstellingen kan worden versterkt om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten nog eerder te signaleren en voorkomen. Concrete voorstellen hiervoor zullen in de eerste helft van 2018 aan het College worden voorgelegd.

Er kan geen twijfel over bestaan dat de universiteit en de hogeschool voor Nijmegen van zeer groot belang zijn. Profilering van Nijmegen als kennisstad en als aantrekkelijke vestigingsplaats voor studenten en onderzoekers rekenen wij tot onze taak. Nijmegen is actief lid van het Netwerk Kennissteden: een samenwerkingsverband van de 12 Nederlandse universiteitssteden, de VSNU, de VH en Kences. Vanuit dit netwerk is Nijmegen opgetreden als trekker voor de citydeal “Kennis Maken”, onderdeel van de Agenda Stad. Lokaal is er in 2017 een strategische agenda opgesteld met de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en van Nijmegen, die vanaf 2018 concreet uitvoering krijgt. De citydeal voorziet in projecten die studenten een rijke leeromgeving bieden waarbij zij nieuw verworven kennis toepassen op reële maatschappelijke opgaven en zich inzetten op wijkniveau. Arnhem Studiestad (de samenwerking van gemeente Arnhem met HAN, Artez en Van Hall Larenstein) heeft zich eind 2017 bij de Nijmeegse alliantie aangesloten.