Stadsrekening 2017
PCPortal

Rijk van Nijmegen

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen heeft in haar derde jaar voortgang geboekt met de module Werkbedrijf en de module voor ICT. Wij beschouwen de MGR ook als een platform waar afstemming over regionale samenwerking bij elkaar komt en waar we regionale samenwerking verder kunnen ontwikkelen. Echter, de platformfunctie komt nog onvoldoende tot zijn recht.

In 2017 is de beweging Rijk van Nijmegen 2025 opgestart.Om de potentie van de regio nog beter te benutten zijn ondernemers, kennisinstellingen, overheden en inwoners binnen het Rijk van Nijmegen bij elkaar gekomen en aan de slag gegaan met ambitieuze projecten. Inmiddels hebben meer dan 400 leden zich aangesloten bij RvN@. Het laat zien dat regionale samenwerking niet automatisch in gemeenschappelijke regelingen geformaliseerd hoeft te worden.

Regio Arnhem-Nijmegen

Het Gemeenschappelijk Orgaan is een platform voor overleg en afstemming tussen de 19 aangesloten gemeenten. Nijmegen nam in 2017 deel aan het bestuur van het G.O. en aan de 4 portefeuilleoverleggen economie, wonen, duurzaamheid, mobiliteit. De nieuwe samenwerking werd in de eerste helft van 2017 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de bestuurlijke samenwerking voldoet aan de wensen en verwachtingen van de betrokken partnergemeenten en meest vooraanstaande stakeholders. Echter, er zijn ook verbeterpunten genoemd, onder andere op het gebied van slagvaardigheid en effectiviteit, communicatie tussen gremia, betrokkenheid van ambtenaren en raadsleden en met dat laatste de democratische kwaliteit in werkelijkheid. Tevens wordt een echt doorleefde visie op de regio, met een duidelijk focus, zeer wenselijk geacht als bindmiddel tussen personen en organisaties, en als richtpunt voor de positionering.

The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen bestaat uit vijftien leden die het regionale bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen vertegenwoordigen. Na het opstartjaar (2016) is de focus in 2017 gelegd op het leggen van verbindingen en het aanjagen van projecten rondom de sectoren Food, Health en Energie. Er wordt samengewerkt met de Food Valley rondom de kennisas Ede-Wageningen en de WUR.
Eind 2016 hebben de Provincie Gelderland, Arnhem en Nijmegen het Bestuursakkoord vastgesteld en een investeringsagenda Arnhem-Nijmegen-Provincie voor de jaren 2017-2018. Hierin staan plannen die de partijen met elkaar willen realiseren met als doel om terug te keren in de top van de economisch best presterende regio's van Nederland. Er is focus aangebracht met drie programma's: bruisende binnensteden, campusontwikkeling en smart energy. In 2017 is vanuit de Investeringsagenda voor 35 miljoen euro aan projecten in uitvoering gebracht.

Gelrestad
De samenwerking van de provincie Gelderland en de vier grootste Gelderse Steden (in volgorde van bevolkingsomvang Nijmegen, Apeldoorn, Arnhem en Ede) in het vrijwillig verband van GelreStad is in 2017 doorgezet. De samenwerking is vooral gericht op gezamenlijke belangenbehartiging in Den Haag en in Brussel. Daarnaast vindt bestuurlijk en ambtelijk kennisuitwisseling plaats op alle vlakken waar provinciaal en stedelijk beleid elkaar raken.

Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ca. 55 gemeenten waaronder Nijmegen en regionale overheden zijn aangesloten. Tot de lid organisaties behoren onder meer gemeenten, regionale overheden en kamers van koophandel uit de grensregio. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

100.000+ stedenoverleg

De zes 100.000+  steden Düsseldorf, Duisburg, Moers, Ede, Arnhem en Nijmegen hebben tijdens de Mayors Conference van 100.000+ cities Euregio Rijn-Waal op 3 februari 2017 in Düsseldorf een Memorandum of understanding ondertekend.  De 100.000+steden hebben op grond hiervan het initiatief genomen om een samenwerkingsverband te vormen dat zich richt op het uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen rondom stedelijke vraagstukken, het gezamenlijk ontwikkelen van projecten en het gezamenlijk behartigen van belangen van de regio op provinciaal, deelstaat, nationaal en Europees niveau. Dit heeft in 2017 geleid tot 2 projecten. Het “M4M, Menschen für Menschen" project dat momenteel wordt afgesloten en het recentelijk goedgekeurde project “Fietssnelroutes – aantrekkelijke verkeersinfrastructuur voor het alledaagse en vrijetijdsverkeer”.

European Urban Agenda

Nijmegen maakt sinds februari 2017 deel uit van het Europese Partnership Urban Mobility, één van de 9 partnerships voortvloeiend uit het Pact van Amsterdam (2016), dat loopt tot eind 2019. Het partnership, geleid door de Tsjechische republiek en de Duitse stad Karlsruhe, heeft concrete aanbevelingen opgesteld voor een Europees stedelijk programma dat vanaf 2020 in uitvoering zou moeten komen, afhankelijk van de uitkomsten van de discussie over de herstructurering van de Europese begroting en structuurfondsen voor een nieuwe 7-jaren periode. Nijmegen is gesprekspartner van het Rijk bij het aangaan van nieuwe partnerships bijvoorbeeld rondom thema’s als cultuurhistorie en kenniseconomie.

Netwerk Kennissteden

Nijmegen is al sinds de start in 2011 actief lid van het Netwerk Kennissteden, een samenwerkingsverband van de 12 Nederlandse universiteitssteden, de VSNU, de VH en Kences. Vanuit dit netwerk is Nijmegen opgetreden als trekker voor de citydeal “Kennis Maken”, onderdeel van de Agenda Stad. Lokaal is er in 2017 een strategische agenda opgesteld met de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en van Nijmegen, die vanaf 2018 concreet uitvoering krijgt. De citydeal voorziet in projecten die studenten een rijke leeromgeving bieden waarbij zij nieuw verworven kennis toepassen op reële maatschappelijke opgaven en zich inzetten op wijkniveau. Arnhem Studiestad, de samenwerking van gemeente Arnhem met HAN, Artesz en Van Hall Latenstein heeft zich eind 2017 bij de Nijmeegse alliantie aangesloten.  

Overige stedelijke netwerken

We onderhouden goede relaties met de regio’s Oost-Brabant en Noord-Limburg, onder andere gericht op verbetering van infrastructuur en bereikbaarheid, vooral per spoor.