Stadsrekening 2017
PCPortal

Taakvelden

DIT HOOFDSTUK IS AANGEPAST EN VERVANGEN DOOR HET ERRATUM

Hieronder zijn de voorgeschreven taakvelden volgens het BBV opgenomen.
Van elke kostendrager (deelproduct) is zowel bepaald tot welk taakveld het gerekend moet worden als tot welk programma. Er behoeft dus geen één op één relatie te bestaan tussen de programma's en de taakvelden.

taakveld * € 1 miljoen
(v = voordelig; n = nadelig)

        begroting

realisatie

1TV-01 Bestuur

7,8

7,8 n

1TV-010 Mutaties reserves

12,5

14,1 n

1TV-02 Burgerzaken

0,7

0,6 n

1TV-04 Overhead

41

41,5 n

1TV-05 Treasury

-8,7

-8,8 v

1TV-061 OZB woningen

-39,3

-39,8 v

1TV-062 OZB niet-woningen

-33,7

-33,5 v

1TV-063 Parkeerbelasting

-15,7

-16,2 v

1TV-064 Belastingen overig

-1,3

-1,5 v

1TV-07 Algemene uitkering en overige uitker

-352,4

-352,5 v

1TV-08 Overige baten en lasten

-1,5

-0,5 v

1TV-09 Vennootschapsbelasting (VpB)

0,1

0

1TV-11 Crisisbeheersing&brw

12,2

12,2 n

1TV-12 Op. orde & veiligheid

5,3

5,1 n

1TV-21 Verkeer en vervoer

23,1

23 n

1TV-22 Parkeren

11,4

11,6 n

1TV-24 Economische Havens en waterwegen

0,7

0,6 n

1TV-25 Openbaar vervoer

2

1,8 n

1TV-31 Economische ontwikkeling

0,9

0,7 n

1TV-32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0,1

0,1 n

1TV-33 Bedrijfsloket

1,7

1,7 n

1TV-34 Economische promotie

1

1,1 n

1TV-42 Onderwijshuisvesting

16,8

16,6 n

1TV-43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8,1

8,2 n

1TV-51 Sportbeleid en activering

4,9

4,8 n

1TV-52 Sportaccommodaties

8,8

8,6 n

1TV-53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie

11,3

11 n

1TV-54 Musea

2,8

3,1 n

1TV-55 Cultureel erfgoed

1

1,1 n

1TV-56 Media

5,5

5,5 n

1TV-57 Openbaar groen

10,4

9,9 n

1TV-61 Samenkracht en burgerparticipatie

33,1

32,7 n

1TV-62 Wijkteams

7,4

7,5 n

1TV-63 Inkomens regelingen

37,1

36,4 n

1TV-64 Begeleide participatie

27,5

26,8 n

1TV-65 Arbeidsparticipatie

13,9

14,4 n

1TV-66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2,5

2,3 n

1TV-671 Maatwerkdienstverlening 18+

42,3

47,2 n

1TV-672 Maatwerkdienstverlening 18-

18,2

20,4 n

1TV-681 Geëscaleerde zorg18+

60,8

58,7 n

1TV-682 Geëscaleerde zorg18-

20,8

22,4 n

1TV-71 Volksgezondheid

6,8

6,7 n

1TV-72 Riolering

-0,3

-0,3 v

1TV-73 Afval

5,3

5,9 n

1TV-74 Milieubeheer

5,6

5,7 n

1TV-81 Ruimtelijke ordening

1,1

1,3 n

1TV-82 Grondexploitatie

-15,2

-16,5 v

1TV-83 Wonen en bouwen

0

2 n

Totaal

4,2 n

11,5 n