Stadsrekening 2017
PCPortal

Indicatoren

Vernieuwing BBV - Beleidsindicatoren

Een onderdeel van de vernieuwing BBV is de toevoeging van beleidsindicatoren aan de voorgeschreven kengetallen. Deze toevoeging beoogt dat de effecten van het beleid beter worden toegelicht in de begroting en de programmaverantwoording. Deze indicatoren zijn dan ook een aanvulling op de indicatoren die in de programmarekening zijn opgenomen en beogen meer inzicht te geven in het bereiken van de programmadoelstellingen.

De indicatoren worden door het ministerie voorgeschreven en de informatie wordt beschikbaar gesteld via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Via deze website bestaat de mogelijkheid de indicatoren te vergelijken met landelijke cijfers en ontwikkelingen. Ons college bekijkt in de komende perioden, wanneer de beschikbare informatie op de website groter wordt, of de gevolgen van het gevoerde beleid ook zijn terug te zien in de ontwikkeling van de indicatoren.  Mogelijk wordt er dan ook aanvullende toelichting opgenomen.

Informatie die niet beschikbaar is gesteld via www.waarstaatjegemeente.nl is aangemerkt als niet beschikbaar (nb). Het is ons streven om deze gegevens voor volgende jaren wel beschikbaar te krijgen om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen verstrekken.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Inwonersaantal per 31-12-2017: 175.928

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

2014

2015

2016

2017

2018

Formatie

eenheid:

FTE per 1.000 inwoners

8,3

bron:

Eigen administratie

toelichting:

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 1.000 inwoners voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.

Bezetting

eenheid:

FTE per 1.000 inwoners

8,1

bron:

Eigen administratie

toelichting:

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is binnen het ambtelijk apparaat inclusief de boventallige medewerkers per 1.000 inwoners.

Apparaatskosten

eenheid:

Kosten per inwoner

   688

bron:

Eigen administratie

toelichting:

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur

eenheid:

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

11,3%

bron:

Eigen administratie

toelichting:

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Overhead

eenheid:

% van totale lasten

34,3%

bron:

Eigen administratie

toelichting:

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Taakveld 1: Veiligheid

2014

2015

2016

2017

2018

Verwijzingen Halt

151

116

110

nb

-

eenheid:

Aantal per 10.000 jongeren

bron:

Bureau Halt

toelichting:

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Harde kern jongeren

1

nb

nb

nb

-

eenheid:

Aantal per 10.000 inwoners

bron:

KLPD

toelichting:

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. Met hardekern jongeren wordt gedoeld op jeugdige verdachten van misdrijven.

Winkeldiefstallen

5,3

4,2

4,1

3,7

-

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

bron:

CBS

toelichting:

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven

8,1

7,2

7,1

6,3

-

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

bron:

CBS

toelichting:

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstallen uit woning

5

4

3,9

3,2

-

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

bron:

CBS

toelichting:

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

7,1

6,4

6,3

5,6

-

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

bron:

CBS

toelichting:

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Taakveld 2: verkeer en vervoer

2014

2015

2016

2017

2018

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

9%

7%

nb

nb

-

eenheid:

%

bron:

VeiligheidNL

toelichting:

Het aandeel ongevallen met motorvoertuigen van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

12%

10%

nb

nb

-

eenheid:

%

bron:

VeiligheidNL

toelichting:

Het aandeel ongevallen met een gewonde fietser van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Taakveld 3: economie

2014

2015

2016

2017

2018

Functiemenging

55,7%

55,5%

55,1%

nb

-

eenheid:

%

bron:

LISA

toelichting:

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bruto Gemeentelijk Product

nb

nb

nb

nb

-

eenheid:

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

bron:

Atlas voor gemeenten

toelichting:

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gepresteerd.

Vestigingen (van bedrijven)

108,9

111,9

115,7

nb

-

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

bron:

LISA

toelichting:

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Taakveld 4: onderwijs

2014

2015

2016

2017

2018

Absoluut verzuim

8,93

8,61

11,44

nb

-

eenheid:

Aantal per 1.000 leerlingen

bron:

DUO

toelichting:

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim

37,3

39,35

35,74

nb

-

eenheid:

Aantal per 1.000 leerlingen

bron:

DUO

toelichting:

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2,3%

nb

nb

nb

-

eenheid:

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

bron:

DUO

toelichting:

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

2014

2015

2016

2017

2018

Niet wekelijkse sporters

nb

nb

40,1%

nb

-

eenheid:

%

bron:

LISA

toelichting:

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Taakveld 6: Sociaal domein

2014

2015

2016

2017

2018

Banen

808,9

800,9

788,3

nb

-

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

bron:

LISA

toelichting:

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Jongeren met een delict voor de rechter

1,95%

1,34%

nb

nb

eenheid:

% 12/tm 21 jarigen

bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

toelichting:

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Kinderen in uitkeringsgezinnen

10,45%

10,08%

nb

nb

eenheid:

% Kinderen tot 18 jaar

bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

toelichting:

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Netto arbeidsparticipatie

64,9%

65,4%

64,4%

nb

-

eenheid:

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

bron:

CBS

toelichting:

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Achterstandsleerlingen

eenheid:

% 4 t/m 12 jarigen

bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

toelichting:

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

Werkloze jongeren

1,89%

2,31%

nb

nb

eenheid:

% 16 t/m 22 jarigen

bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

toelichting:

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Personen met een bijstandsuitkering

nb

63,3

66,5

67,7

-

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

cijfers 2017 voor eerste half jaar

bron:

CBS

toelichting:

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

Personen met een lopend re-integratietraject

nb

13,1

10,8

10,6

-

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar

cijfers 2017 voor eerste half jaar

bron:

CBS

toelichting:

Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

nb

8,3%

8,7%

8,9%

-

eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar

cijfers 2017 voor eerste half jaar

bron:

CBS

toelichting:

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

nb

1,4%

1,2%

nb

-

eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar

cijfers 2017 voor eerste half jaar

bron:

CBS

toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclasering

nb

0,5%

0,5%

0,5%

-

eenheid:

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

cijfers 2017 voor eerste half jaar

bron:

CBS

toelichting:

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

nb

nb

65

66

-

eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

cijfers 2017 voor eerste half jaar

bron:

GMSD

toelichting:

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

2014

2015

2016

2017

2018

Omvang huishoudelijk restafval

117

104

92

nb

-

eenheid:

Kg/inwoner

bron:

CBS

toelichting:

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Hernieuwbare elektriciteit

0,8%

0,8%

1,1%

nb

eenheid:

%

bron:

RWS

toelichting:

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Taakveld 8: Vhrosv

2014

2015

2016

2017

2018

Gemiddelde WOZ waarde

191

184

189

195

-

eenheid:

Duizend euro

bron:

CBS

toelichting:

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuw gebouwde woningen

14,3

8,7

nb

nb

-

eenheid:

Aantal per 1.000 woningen

bron:

Basisregistratie adressen en gebouwen

toelichting:

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Demografische druk

53,9%

54,0%

53,6%

53,4%

-

eenheid:

%

bron:

CBS

toelichting:

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

634

669

700

701

-

eenheid:

In Euro`s

bron:

COELO

toelichting:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

694

722

746

740

nb

eenheid:

In Euro`s

bron:

COELO

toelichting:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.