Stadsrekening 2017
PCPortal

Programmarekening zonder overhead

DIT HOOFDSTUK IS AANGEPAST EN VERVANGEN DOOR HET ERRATUM

Programmarekening zonder overhead; bedragen * € 1 milj.

Begroting

Realisatie

Bestuur en Middelen

        8,4

 n 

        9,8

 n 

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

      22,0

 n 

      22,1

 n 

Dienstverlening & burgerzaken

        0,7

 n 

        0,6

 n 

Duurzaamheid

        8,1

 n 

        8,2

 n 

Economie en Werk

      45,0

 n 

      44,6

 n 

Grondbeleid

     -15,2

 v 

     -16,5

 v 

Inkomen & Armoedebestrijding

      36,9

 n 

      36,2

 n 

Mobiliteit

        0,4

 n 

      -0,1

 v 

Onderwijs

      25,6

 n 

      25,5

 n 

Openbare ruimte

      33,9

 n 

      33,9

 n 

Sport en Accommodaties

      21,8

 n 

      23,3

 n 

Stedelijke ontwikkeling

        1,7

 n 

        2,5

 n 

Veiligheid

      15,1

 n 

      15,0

 n 

Wijkontwikkeling

        3,3

 n 

        3,3

 n 

Wonen

        0,8

 n 

        0,7

 n 

Zorg en Welzijn

    180,2

 n 

    185,9

 n 

Overhead

      41,0

 n 

      41,5

 n 

Algemene dekkingsmiddelen

   -438,2

 v 

   -439,6

 v 

Onvoorzien

        0,2

 n 

        0,5

 n 

Saldo van baten en lasten zonder mutatie reserve

        -8,3

v

          -2,6

v

Toevoeging en onttrekking aan reserves per programma

Bestuur en Middelen

      10,7

 n 

      10,1

 n 

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

       -0,3

 v 

      -0,3

 v 

Dienstverlening & burgerzaken

       -0,3

 v 

      -0,3

 v 

Duurzaamheid

        0,2

 n 

        0,2

 n 

Economie en Werk

        0,3

 n 

        0,3

 n 

Grondbeleid

      16,6

 n 

      16,6

 n 

Inkomen & Armoedebestrijding

       -3,4

 v 

      -2,4

 v 

Mobiliteit

       -0,7

 v 

      -0,6

 v 

Onderwijs

       -0,0

 v 

      -0,0

 v 

Openbare ruimte

          - 

 n 

        0,0

 n 

Sport en Accommodaties

       -0,6

 v 

        0,2

 n 

Wonen

       -0,2

 v 

      -0,1

 v 

Zorg en Welzijn

       -9,7

 v 

      -9,7

 v 

Resultaat

           4,2

n

         11,5

n

Het BBV schrijft voor dat overhead uit de programma’s gehaald moet worden en als één bedrag verantwoord moet worden. In Nijmegen hebben we wel de centrale overhead afzonderlijk opgenomen op het programma Bestuur en Middelen, maar hebben nog niet alle overhead volgens de nieuwe BBV voorschriften uit de programma’s gehaald. In de zomernota 2017  schreven wij hierover het volgende: "Bij het op één plek verantwoorden van de overhead moeten opgemerkt worden  dat de definitie van overhead die het BBV hanteert ruimer is dan alleen de centrale overhead. Het betreft bijvoorbeeld ook leidinggevenden en ondersteuners bij afdelingen die de primaire processen uitvoeren. Om deze onderdelen uit de afdelingsbudgetten te halen, moeten we diep in grijpen op bestaande systemen en werkwijzen. We kiezen er dan ook voor om dit zorgvuldig voor te bereiden en hier meer tijd voor te nemen"

In bovenstaand overzicht is uit het programma Bestuur en Middelen het bedrag aan centrale overhead (33 miljoen) gehaald en als overhead verantwoord. Centrale overhead betreft dan de kosten van de overheadafdelingen zoals Personele zaken, huisvesting, financiën, informatie, kortom de afdelingen die rechtstreeks ondersteunend zijn aan het primaire proces. Verder zijn een  aantal eenduidig te identificeren werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld regionaal archief ook uit de programma’s gehaald en  opgenomen onder overhead.(totaal 8,5 miljoen) Volgens de nieuwe voorschriften moeten zoals gezegd ook alle leidinggevenden onder overhead worden opgenomen.
Voor de jaarrekening 2017 is een benadering gemaakt van de kosten die nog uit de programma's gehaald zouden moeten worden en op centrale overhead verantwoord en dit is becijferd op ca. 10 miljoen. Hiermee komt het totaal aan overhead uit op een bedrag van € 51,5 miljoen.

De overheadkosten bestaan dan uit:

Taakveld 0.4 Overhead, uitwerking BBV, Realisatie 2017

bedragen x € 1 miljoen

Salarissen

32,9

Huisvesting en facilitaire kosten

5,2

ICT kosten

13,8