Stadsrekening 2017
PCPortal

Erratum

Verwerking overhead in overzicht baten en lasten

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2017 schrijft het BBV voor dat overhead als één bedrag in het overzicht van baten en lasten verantwoord moet worden. In Nijmegen hebben we in de begroting 2017 wel de centrale overhead afzonderlijk opgenomen op het programma Bestuur en Middelen, maar hebben nog niet de overhead afzonderlijk gepresenteerd in het overzicht van baten en lasten. In de zomernota 2017 schreven wij hierover het volgende: "Bij het op één plek verantwoorden van de overhead moeten opgemerkt worden dat de definitie van overhead die het BBV hanteert ruimer is dan alleen de centrale overhead. Het betreft bijvoorbeeld ook leidinggevenden en ondersteuners bij afdelingen die de primaire processen uitvoeren. Om deze onderdelen uit de afdelingsbudgetten te halen, moeten we diep in grijpen op bestaande systemen en werkwijzen. We kiezen er dan ook voor om dit zorgvuldig voor te bereiden en hier meer tijd voor te nemen".

Een belangrijk uitgangspunt van het BBV is daarbij dat de jaarstukken een “spiegel” zijn van de begroting. Om aansluiting te houden met de door de raad vastgestelde begroting 2017 maar ook te voldoen aan de BBV-regelgeving inzake presentatie van overhead, zijn in de jaarstukken 2017 de volgende zaken verwerkt:

  • In het overzicht van baten en lasten (overzicht programma’s zonder overhead) is het bedrag aan centrale overhead (€ 33 miljoen) uit het programma Bestuur en Middelen gehaald en als overhead verantwoord. Centrale overhead betreft de kosten van de overheadafdelingen zoals personele zaken, huisvesting, financiën en informatie, kortom de afdelingen die rechtstreeks ondersteunend zijn aan het primaire proces. Verder zijn een aantal eenduidig te identificeren werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het regionaal archief, ook uit de programma’s gehaald en opgenomen onder overhead voor een bedrag van € 8,5 miljoen. In totaal is hiermee € 41,5 miljoen aan overhead in het overzicht van baten en lasten gepresenteerd.
  • De kolom “begroting” in het overzicht van baten en lasten (overzicht programma’s zonder overhead) is daarbij voor vergelijkingsdoeleinden ook aangepast, waarbij de begrote centrale overhead (inclusief de eenduidig te identificeren werkzaamheden) afzonderlijk is gepresenteerd. Hierbij is in totaal € 41 miljoen aan overhead gepresenteerd in de “gecorrigeerde begroting”.  
  • Volgens de nieuwe BBV-voorschriften moeten ook alle leidinggevenden onder overhead worden opgenomen. Voor de jaarrekening 2017 is na nader onderzoek een bedrag van € 10 miljoen aan overhead bepaald. Dit bedrag is in totaliteit als correctie overhead uit de programma’s gehaald bij zowel de begroting als de realisatie. De saldi na correctie overhead zijn gepresenteerd onder de kolommen “gecorrigeerde begroting” en “gecorrigeerde realisatie”.

Hiermee komt het totaal aan overhead uit op een bedrag van € 51,5 miljoen. Dit is conform de voorschriften van het BBV op de regel “overhead” gepresenteerd.

De overheadkosten bestaan dan voornamelijk uit:

Taakveld 0.4 Overhead, uitwerking BBV, Realisatie 2017

bedragen x € 1 miljoen

Salarissen

33

Huisvesting en facilitaire kosten

5

ICT kosten

14

PROGRAMMAREKENING ZONDER OVERHEAD

Programmarekening zonder overhead; bedragen * € 1 milj.

Begroting

Realisatie

Correctie
overhead

Gecorrigeerde begroting

Gecorrigeerde realisatie

Bestuur en Middelen

        8,4

 n 

        9,8

 n 

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

      22,0

 n 

      22,1

 n 

Dienstverlening & burgerzaken

        0,7

 n 

        0,6

 n 

Duurzaamheid

        8,1

 n 

        8,2

 n 

Economie en Werk

      45,0

 n 

      44,6

 n 

Grondbeleid

     -15,2

 v 

     -16,5

 v 

Inkomen & Armoedebestrijding

      36,9

 n 

      36,2

 n 

Mobiliteit

        0,4

 n 

      -0,1

 v 

Onderwijs

      25,6

 n 

      25,5

 n 

Openbare ruimte

      33,9

 n 

      33,9

 n 

Sport en Accommodaties

      21,8

 n 

      23,3

 n 

Stedelijke ontwikkeling

        1,7

 n 

        2,5

 n 

Veiligheid

      15,1

 n 

      15,0

 n 

Wijkontwikkeling

        3,3

 n 

        3,3

 n 

Wonen

        0,8

 n 

        0,7

 n 

Zorg en Welzijn

    180,2

 n 

    185,9

 n 

               Totaal programma’s

388,7

394,9

-10

378,7

N

384,9

n

Overhead

      41,0

 n 

      41,5

 n 

10

51

N

51,5

N

Algemene dekkingsmiddelen

   -438,2

 v 

   -439,6

 v 

-438,2

V

-439,6

v

Onvoorzien

        0,2

 n 

        0,5

 n 

0,2

N

0,6

n

Saldo van baten en lasten zonder mutatie reserve

        -8,3

v

          -2,6

v

0

-8,3

V

-2,6

v

Toevoeging en onttrekking aan reserves per programma

Bestuur en Middelen

      10,7

 n 

      10,1

 n 

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

       -0,3

 v 

      -0,3

 v 

Dienstverlening & burgerzaken

       -0,3

 v 

      -0,3

 v 

Duurzaamheid

        0,2

 n 

        0,2

 n 

Economie en Werk

        0,3

 n 

        0,3

 n 

Grondbeleid

      16,6

 n 

      16,6

 n 

Inkomen & Armoedebestrijding

       -3,4

 v 

      -2,4

 v 

Mobiliteit

       -0,7

 v 

      -0,6

 v 

Onderwijs

       -0,0

 v 

      -0,0

 v 

Openbare ruimte

          - 

 n 

        0,0

 n 

Sport en Accommodaties

       -0,6

 v 

        0,2

 n 

Wonen

       -0,2

 v 

      -0,1

 v 

Zorg en Welzijn

       -9,7

 v 

      -9,7

 v 

Resultaat

           4,2

n

         11,5

n

0

4,2

N

11,5

n

Taakvelden

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2017 schrijft het BBV ook voor dat een afzonderlijk overzicht met baten en lasten per taakveld wordt gepresenteerd in de jaarrekening. De taakvelden geven een andere indeling weer dan de huidige producten. Eén van de taakvelden betreft hierbij het taakveld overhead.

In deze jaarrekening zijn in het overzicht “taakvelden” de kosten naar taakveld opgenomen zoals de nieuwe BBV-voorschriften aangeven. Een onderdeel van de kosten taakvelden zijn de overheadkosten. Deze waren niet volledig conform het BBV opgenomen in de begroting 2017. Derhalve hebben wij in de jaarstukken 2017 de overhead afzonderlijk gepresenteerd in zowel de begrotingscijfers als de realisatiecijfers. Onderdeel hiervan is een correctie van € 10 miljoen, zoals hiervoor beschreven. Deze correctie is ook doorgevoerd in het overzicht “taakvelden”. Hierbij zijn deze overheadkosten procentueel toebedeeld aan de taakvelden. Dit is in onderstaand overzicht gepresenteerd.

taakveld * € 1 miljoen

      begroting

realisatie

Correctie overhead

Begroting na correctie

Realisatie na correctie

(v = voordelig; n = nadelig)

1TV-01 Bestuur

7,8

7,8 n

-0,1

7,7

7,7

1TV-010 Mutaties reserves

12,5

14,1 n

12,5

14,1

1TV-02 Burgerzaken

0,7

0,6 n

-0,6

0,1

0,0

1TV-04 Overhead

41

41,5 n

10,0

51

51,5

1TV-05 Treasury

-8,7

-8,8 v

-8,7

-8,8

1TV-061 OZB woningen

-39,3

-39,8 v

-0,1

-39,4

-39,9

1TV-062 OZB niet-woningen

-33,7

-33,5 v

-0,1

-33,8

-33,6

1TV-063 Parkeerbelasting

-15,7

-16,2 v

-15,7

-16,2

1TV-064 Belastingen overig

-1,3

-1,5 v

-1,3

-1,5

1TV-07 Algemene uitkering en overige uitkeringen

-352,4

-352,5 v

-352,4

-352,5

1TV-08 Overige baten en lasten

-1,5

-0,5 v

-1,5

-0,5

1TV-09 Vennootschapsbelasting (VpB)

0,1

0

0,1

0,0

1TV-11 Crisisbeheersing & brandweer

12,2

12,2 n

12,2

12,2

1TV-12 Op. orde & veiligheid

5,3

5,1 n

-0,7

4,6

4,4

1TV-21 Verkeer en vervoer

23,1

23,1 n

-1,0

22,1

22,1

1TV-22 Parkeren

11,4

11,6 n

-0,4

11,0

11,2

1TV-24 Economische Havens en waterwegen

0,7

0,6 n

0,7

0,6

1TV-25 Openbaar vervoer

2

1,8 n

2

1,8

1TV-31 Economische ontwikkeling

0,9

0,7 n

-0,1

0,8

0,6

1TV-32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0,1

0,1 n

0,1

0,1

1TV-33 Bedrijfsloket

1,7

1,7 n

-0,1

 1,6

1,6

1TV-34 Economische promotie

1

1,1 n

-0,1

0,9

1,0

1TV-42 Onderwijshuisvesting

16,8

16,6 n

16,8

16,6

1TV-43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8,1

8,2 n

-0,2

7,9

8,0

1TV-51 Sportbeleid en activering

4,9

4,8 n

-0,3

4,6

4,5

1TV-52 Sportaccommodaties

8,8

8,6 n

-0,4

8,4

8,2

1TV-53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie

11,3

11 n

11,3

11,0

1TV-54 Musea

2,8

3,1 n

-0,3

2,5

2,8

1TV-55 Cultureel erfgoed

1

1,1 n

-0,1

0,9

1,0

1TV-56 Media

5,5

5,5 n

5,5

5,5

1TV-57 Openbaar groen

10,4

9,9 n

-0,3

10,1

9,6

1TV-61 Samenkracht en burgerparticipatie

33,1

32,7 n

-1,0

32,1

31,7

1TV-62 Wijkteams

7,4

7,5 n

7,4

7,5

1TV-63 Inkomens regelingen

37,1

36,4 n

-1,5

35,6

35,0

1TV-64 Begeleide participatie

27,5

26,8 n

27,5

26,8

1TV-65 Arbeidsparticipatie

13,9

14,4 n

-0,1

13,8

14,3

1TV-66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2,5

2,3 n

-0,3

2,2

2,0

1TV-671 Maatwerkdienstverlening 18+

42,3

47,2 n

-0,5

41,8

46,7

1TV-672 Maatwerkdienstverlening 18-

18,2

20,4 n

-0,1

18,1

20,3

1TV-681 Geëscaleerde zorg18+

60,8

58,7 n

-0,1

60,7

58,6

1TV-682 Geëscaleerde zorg18-

20,8

22,4 n

20,8

22,4

1TV-71 Volksgezondheid

6,8

6,7 n

6,8

6,7

1TV-72 Riolering

-0,3

-0,3 v

-0,3

-0,3

1TV-73 Afval

5,3

5,9 n

5,3

5,9

1TV-74 Milieubeheer

5,6

5,7 n

-0,2

5,4

5,5

1TV-81 Ruimtelijke ordening

1,1

1,3 n

-0,2

0,9

1,1

1TV-82 Grondexploitatie

-15,2

-16,5 v

-0,6

-15,8

-17,0

1TV-83 Wonen en bouwen

0

2 n

-0,5

-0,5

1,5

Totaal

4,2 n

11,5 n

0,0

4,2 n

11,5n